Logotype for print

Finansskatt drabbar försäkringstagare och hotar arbetstillfällen

2016-11-07

I dag föreslår utredningen om skatt på finanssektorn att en extra skatt införs för företag som omsätter finansiella tjänster. Det skulle drabba kunder genom försämrad service och höjda avgifter. Skatten slår också hårt mot jobben i finanssektorn. Tusentals jobb riskerar att försvinna.

En extra skatt på anställda på försäkringsbolag och banker kommer att drabba försäkringstagarna genom höjda avgifter.

— Det komplement som tjänstepensioner och privat pensionssparande utgör till den allmänna pensionen blir allt viktigare för vår försörjning som pensionärer. En finansskatt kommer oundvikligen att leda till höjda avgifter och därmed lägre pensioner, den blir en ”pensionsskatt” säger Eva Erlandsson, chefsekonom på Svensk Försäkring.

Copenhagen Economics beräknar att 16 000 jobb kommer att försvinna som en följd av skatten. Det motsvarar vart femte arbete inom finansbranschen. En extra löneskatt på 15 procent innebär att kostnaden per anställd kommer att öka med i genomsnitt 60 000 kronor per år. Detta kan leda till att de företag inom bank- och försäkringssektorn som redan har etablerade organisationer utomlands väljer att flytta arbetsuppgifter till länder där lönekostnaderna är lägre än i Sverige. Till det kommer att digitaliseringen möjliggör flytt av verksamhet utomlands på ett helt annat sätt än tidigare.

— Finansmarknaden befinner sig just nu i en fas av ökade kostnader till följd av höjda kapitalkrav och ultralåga räntor som riskerar att urholka de framtida pensionerna. Att i det läget införa en extra skatt på arbete som innebär kraftigt höjda personalkostnader är obegripligt. Inte minst i ljuset av regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ter sig därför förslaget som märkligt.

Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18.

Höjd skatt i flera led  


Momsbefrielse för finansiella tjänster gäller inom hela EU. Det nya förslaget är tänkt att likna uttaget av moms, men det finns en avgörande skillnad mellan en finansiell verksamhetsskatt och mervärdesskatt. Den finansiella verksamhetsskatten kan inte dras av för skatt som tas ut i tidigare led. Det innebär att skatten ackumuleras för varje led i produktions- och distributionskedjan som övervältras på försäkringsbolaget. I praktiken blir därför den finansiella verksamhetsskatten en extra bolagsskatt för företag som omsätter finansiella tjänster.

Svårt att tillämpa lagstiftningen

Fördelningen mellan icke momspliktig och momspliktig verksamhet väntas bli komplicerad och administrativt betungande. Enligt Skatteverket kommer flera hundra tusen företag att omfattas av regelverket trots att endast en mindre andel av dessa kan sägas ha en skattefördel av momsundantaget.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410