Logotype for print

Livförsäkringsutredningen når inte ända fram

2013-02-18

Livförsäkringsutredningens förslag påverkar hela livförsäkrings­marknaden. Men det är tveksamt om förslagen leder till ett förstärkt försäkringstagarskydd. Det skriver Svensk Försäkring i sitt omfattande remissyttrande över Livförsäkringsutredningens betänkande.

Livförsäkringsutredningens förslag påverkar 36 miljoner livförsäkringar och ett kapital om cirka 2 500 miljarder kronor. Trots detta har utredningen inte analyserat betydelsen av försäkringssparandet för individen och samhället i stort. Det gäller inte minst frågan om försäkringssparandets bidrag till de framtida pensionerna.

Försäkringstagarskyddet förutsätter också goda verksamhetsförutsättningar för livförsäkrings­företagen – något som utredningens förslag inte tar hänsyn till. Ett tydligt exempel är förslaget om överskottshantering.

– Det är viktigt att försäkringsavtalsvillkor och annan information om försäkringen är tydligt utformade så att försäkringstagaren inte kan missförstå vad som gäller.  Dessutom behöver försäkringstagarna även i fortsättningen få prognoser över det samlade försäkringskapitalet så att de kan planera för sin försörjning efter pensioneringen, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. 

Det är svårt att se hur utredningens förslag när det gäller överskottshantering kan förenas med dessa intressen. Förslagen innebär snarare en ny syn på ömsesidig livförsäkringsverksamhet och på försäkringstagarens ställning som riskerar att försämra försäkringstagarskyddet.

Den kanske mest uppmärksammade delen av utredningen handlar om flytträtt. Svensk Försäkring har ingen samlad position om den tvingande flytträttens omfattning men ser positivt på flytträtt med skäliga villkor. Flytträtten måste dock vara rättssäker för alla och ge väsentliga fördelar för försäkringstagaren.

– Vi vill särskilt framhålla att en flytträtt måste innebära att varken de försäkringstagare som flyttar eller de som stannar kvar ska missgynnas. Frågor om bland annat flyttvärde, flyttkostnader, information och rådgivning blir då särskilt viktiga. Tyvärr ser vi inte att utredningens förslag innebär några förbättringar av försäkringstagarskyddet i de delarna.

Svensk Försäkring kan inte ställa sig bakom utredningens indelning av de ömsesidiga livförsäkringsbolagen och livförsäkringsföreningarna i vinstutdelande och icke vinstutdelande företag. Frågan om ombildning bör endast avse försäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst (s.k. hybridbolag).

Beträffande frågan om inflytande i hybridbolag har utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till balansen mellan försäkringstagar­inflytandet och behovet av en effektiv ägar- och företagsstyrning. Det gäller särskilt frågorna om styrelsesammansättningen.

Kontaktpersoner: Johan Lundström, chefsjurist, telefon 08-522 785 23, och Charlotta Erikson, jurist, telefon 08-522 785 02.


Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410