Logotype for print

Vd sammanfattar 2023 i Årsrapporten

2024-05-07

Det instabila säkerhetspolitiska läget i omvärlden har fortsatt att påverka den ekonomiska utvecklingen under 2023 men försäkringsbranschen i Sverige står stabil. Svensk Försäkring har haft ett stort fokus på att följa planeringen av totalförsvaret och hur försäkringsbranschen kommer att påverkas. Stora resurser har även lagts på regleringsfrågor såsom solvens II, distribution och digitalisering.

Under 2023 präglades utvecklingen i omvärlden av fortsatt hög inflation och ett instabilt säkerhetspolitiskt läge med krig i Ukraina och en uppblossad konflikt i Mellanöstern. Detta har inneburit att Svensk Försäkring haft ett fortsatt stort fokus på hur samhällets planering och uppbyggnad av det nya totalförsvaret kommer att påverka försäkrings- och tjänstepensionsbranschen och hur man kan bidra. 

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

– Vi har en viktig roll att spela när det gäller krissamordning inom branschen och kontakter gentemot relevanta myndigheter, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.  

Svensk Försäkring deltar bland annat i Finansinspektionens arbete utifrån dess nya beredskapsansvar för den finansiella sektorn, i Svenskt Näringslivs totalförsvarsgrupp och i Nationellt cybersäkerhetscentrum. Kansliet har dessutom en styrelsepost i Krigsförsäkringsnämnden. 

Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen påverkas av en stor mängd regleringsfrågor där särskilt tre områden inneburit ett omfattande arbete för Svensk Försäkring; solvens II inklusive direktivet om återhämtning och resolution, distribution inklusive Retail Investment Strategy och digitalisering inklusive Framework for Financial Data Access.  

–Solvens II-översynen landade i förändringar som både är positiva och negativa för branschen, medan vi är fortsatt starkt kritiska till direktivet för återhämtning och resolution som vi inte bedömer kommer få några positiva effekter för vare sig branschen eller försäkringstagarna, säger Christina Lindenius. 

På distributionsområdet har Svensk Försäkring lagt stora resurser på att följa och påverka Retail Investment Strategy och dess kopplingar till andra lagstiftningsområden som berör försäkrings- och tjänstepensionsmarknaden.  

På digitaliseringsområdet arbetar vi för att de regelverk som påverkar branschen ska vara anpassade till och underlätta den pågående digitaliseringen. Vi månar om att föra en konkret och konstruktiv dialog med lagstiftaren, till nytta för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen och deras kunder, säger Christina Lindenius.