Logotype for print

Christina Lindenius i internationellt panelsamtal om ”bättre reglering”

2024-06-05

Insurance Europe höll sin 14:e internationella konferens i Helsingfors den 30 maj. Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius deltog i konferensens paneldiskussion på temat ”Connecting the dots – making regulation work”.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

Insurance Europes internationella konferens samlar varje år ett stort antal deltagare från olika länder. Bland konferensdeltagarna märktes namnkunniga personer från försäkringsbranschen, samt företrädare för lagstiftaren och myndigheter. I år stod den finska finanssektorns organisation, Finance Finland, värd för konferensen i Helsingfors.

Konferensens tema var ”Connect, protect, invest” och handlade bland annat om hur det förändrade klimatet kan försäkras, hur ett urval av Europaparlamentariker ser på EU:s utmaningar framöver och hur konsumentskyddet på försäkringsområdet bör utvecklas.

Svensk Försäkrings vd Christina Lindenius deltog i en paneldiskussion som handlade om de utmaningar som finns för att  uppnå EU-reglering som är tydlig, effektiv och förutsägbar.  Vd för Ageas Group, Hans De Cuyper, höll ett inledningsanförande till paneldiskussionen. Övriga paneldeltagare var Paulina Dejmek Hack, direktör i EU-kommissionen, Teija Korpiaho från den finska finanstillsynsmyndigheten,  samt Munich Re:s chief legal and complaince officer, Stefan Gehring. 

cl_h.jpg              

Christina Lindenius pekade på att antalet EU-rättsakter som gäller för försäkringsföretag har mer än tredubblats under de senaste fem åren. Hon framhöll att EU-regleringen ofta är mycket detaljerad samtidigt som den är oprecist utformad. Reglerna i olika rättsakter överlappar ibland varandra eller är t.o.m. oförenliga. Försäkringsföretagen upplever i den bemärkelsen att EU-lagstiftningen innebär överreglering. Detta resultat av EU-institutionernas regleringsarbete har i praktiken negativ inverkan både på konkurrensen på marknaden samt på produktivitet och innovation. Christina Lindenius noterade att utformningen av varje nationell försäkrings- och tjänstepensionsmarknad på ett mer påtagligt sätt än finanssektorn i övrigt påverkas av andra delar av samhället såsom socialförsäkrings- och pensionssystem, skatteregler, arbetsmarknaden osv. En slutsats är att EU-lagstiftaren måste ta hänsyn till sådana nationella olikheter när EU-rätten mejslas fram. EU-lagstiftaren måste också beakta subsidiaritetsprincipen, dvs. att endast reglera om och i den utsträckning som syftet med regleringen inte kan uppnås genom nationella åtgärder.

Paneldiskussionen avslutades med att deltagarna uppmanades att redovisa vad var och en anser är viktigast för den kommande nya EU-kommissionen och det nyvalda Europaparlamentet. Christina Lindenius pekade bl.a. på att alla EU-institutionerna bör bygga sina förslag och ståndpunkter på gedigna konsekvensanalyser så att lagstiftaren därigenom kan besluta reglering som effektivt uppnår sina syften. Hon framhöll även att det nu kan finnas skäl att göra en översyn av den s.k. Lamfalussyprocessen som i praktiken kommit att innebära att mycket makt har förflyttats från de lagstiftande EU-institutionerna till tjänstemän på EIOPA och de andra europeiska tillsynsmyndigheterna.