Logotype for print

Välbesökt när DORA-dagen genomfördes

2023-02-16

Över 200 personer besökte DORA-dagen på Moderna museet som arrangerades av Svensk Försäkring tillsammans med Bankföreningen, Svensk värdepappersmarknad och Fondbolagens förening.

Jan Ceyssens ,chef för Digital Finance Unit vid EU-kommissionen

DORA är förkortningen för Digital Operational Resilience Act - en EU-förordning som publicerades i januari i år och börjar tillämpas i januari 2025. DORA är en reglering som ställer krav på att finansiella företag ska vidta olika åtgärder för digital operativ motståndskraft i sin verksamhet. Företagen ska ha en strategi för detta arbete och arbeta strukturerat för att upptäcka och hantera operativa risker och angrepp som kan påverka förmågan att upprätthålla tjänsterna.

DORA innebär även att företagen ska bedöma de risker det medför att anlita underleverantörer för it- och kommunikationstjänster. Allvarliga incidenter ska också rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Pär Karlsson, Senior advisor, Svensk Försäkring

- Med DORA får försäkrings- och tjänstepensionsföretag för första gången en heltäckande och enhetlig reglering när det gäller hantering av operativa risker i verksamheten. Vår bransch kommer att vara engagerade och verka för att kommande nivå-2 reglering som nu ska tas fram innan DORA ska börja tillämpas i januari 2025 blir så effektiv och ändamålsenlig som möjligt, säger Pär Karlsson, senior rådgivare, Svensk Försäkring

Utöver en genomlysning av innehållet i DORA fick deltagarna bland annat lyssna till chefen för Digital Finance Unit vid EU-kommissionens DG FISMA– Jan Ceyssens - som förklarade vad EU-kommissionen vill uppnå med denna förordning.  

Expertpanelen: Johan Hjelm · Deputy Head of Group Operational Risk, Nordea Daniel Göransson · Business Continuity Manager, Nordnet Peter Granlund · Chief Information Security Officer, If Kristina Jonsson · Advokat & Partner, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå