Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsrapport 2022

2023-05-10

Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsrapport 2022. Det gångna året har präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Det instabila säkerhetspolitiska läget har påverkat den ekonomiska utvecklingen negativt men försäkringsbranschen i Sverige står stabil. Det säkerhetspolitiska läget har satt fokus på försäkrings roll i krig och konflikt, något som Svensk Försäkring arbetat intensivt med under året. Vi har också lagt stora resurser på lagstiftningsfrågor såsom solvens II, distribution och hållbarhet.

Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har starkt präglat det gångna året i form av ett stort mänskligt lidande, en instabil säkerhetspolitisk situation och en nedåtgående ekonomisk utveckling. Kriget har medfört stigande inflation, höjda räntor, fallande aktiemarknader och en inbromsning av den ekonomiska tillväxten. De svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen har dock en fortsatt god finansiell ställning och en god förmåga att hantera en sämre ekonomisk utveckling.    

Det eskalerande säkerhetspolitiska läget har också satt fokus på försäkrings roll i tider av krig och konflikt. Även om försäkringsbranschen framför allt tillhandahåller försäkring av fredstida risker och sammanhängande skadehantering behöver vissa försäkringstjänster fungera även om Sverige skulle vara utsatt för krigsfara eller befinna sig i krig. Från oktober 2022 gäller en ny struktur för arbetet med det civila försvaret där försäkring är en del av finansiella tjänster som är ett särskilt beredskapsområde. Här ser vi att beredskapslagstiftningen på försäkringsområdet behöver ses över. 

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

– Svensk Försäkring har en viktig roll i att samordna krishantering inom försäkringsbranschen. Kriget i Ukraina medförde ett antal konkreta aktiviteter för oss bland annat när det gäller de sanktioner som införts och konsekvenserna för sjö- och transportförsäkring, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.  

På regleringsområdet har Svensk Försäkring lagt stort fokus på främst tre ämnen; solvens II, distribution och hållbarhet. I den pågående solvens II-översynen har vi kritiserat de skärpningar av regelverket som föreslagits och framhållit anpassningar av regelverket som bör göras utifrån den svenska försäkringsmarknaden. Mycket resurser har också lagts på att påverka förslag om återhämtning och resolution av försäkringsföretag i en mindre negativ riktning 

På hållbarhetsområdet har vi fokuserat på de regler som i allt snabbare takt integreras i den finansiella lagstiftningen. Det gäller utvecklingen av nya regelverk såsom taxonomiförordningen, men också förändringar i existerande regelverk på bland annat distributionsområdet, där exempelvis kunders hållbarhetspreferenser ska beaktas vid rådgivning. Vi har också bedrivit påverkansarbete inför kommande översyn av EU:s distributionsregler.  

Svensk Försäkring arbetar för att regelutvecklingen ska vara väl anpassad till branschens verksamhetsförutsättningar och kundernas behov samt att den stöttar försäkrings- och tjänstepensionsföretagens möjligheter att bidra till ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling av samhället.