Logotype for print

Svensk Försäkring deltog i SAMÖ 2023

2023-03-22

Svensk Försäkring deltog i motspelet gentemot Finansinspektionen i den stora krishanteringsövningen SAMÖ 2023 som ägde rum 15-16 mars.

Den 15-16 mars ägde den riksomfattande krishanteringsövningen SAMÖ 2023 rum. I övningen deltog ett tjugotal myndigheter och andra aktörer på nationell och regional nivå, där Finansinspektionen var en av dem. Övningen var en simuleringsövning med ett motspel som totalt bestod av ett 70-tal personer. Svensk Försäkring deltog i rollen som sig själv gentemot Finansinspektionen men också i rollen som annan aktör gentemot andra övade organisationer.

Anette Grundström, kommunikationschef

– Svensk Försäkrings roll i en kris eller allvarlig händelse är att samordna försäkrings­branschens krishantering och branschövergripande extern kommunikation. Vår roll är också att vara kontakten gentemot myndigheter för branschens räkning, säger Anette Grundström, kommunikationschef på Svensk Försäkring och en av dem som deltog i motspelet.

SAMÖ 2023 syftade till att stärka samhällets förmåga att hantera en kris till följd av långvarigt omfattande regn och översvämningar med risk för ras och skred i stora delar av landet. Detta innebar stora påverkningar på hushåll, företag och transporter, livsmedels- och drickvattensproduktion, liksom på el- och telekommunikationer.

– Vi ser mycket positivt på att Finansinspektionen deltog i SAMÖ 2023 och vår roll i motspelet var att stressa på deras krisorganisation med ett antal olika inspel. Vi var också tillgängliga för inspektionen för frågor om effekterna på försäkringsbranschen, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring som också deltog i motspelet.

SAMÖ 2023 var den första nationella samverkansövningen efter att den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar trädde i kraft 1 oktober 2022. Övningar som SAMÖ 2023 är ett viktigt verktyg för att öva upp Sveriges motståndskraft mot fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.