Logotype for print

Yttrande gällande parkering av elsparkcyklar

2022-04-05

Svensk Försäkring har yttrat sig gällande problematiken med uthyrda elsparkcyklar. Att införa förbud i hela Sverige baserat på vad som är lokala problem förefaller svårt. Genom lokala föreskrifter kan man införa förbud i de områden där problemen finns och uppstår.

Uthyrda elsparkcyklar har en begränsad räckvidd och det säljs fler privata elsparkcyklar som även kan användas utanför stadskärnorna. Detta är en utveckling som sannolikt kommer förstärkas de närmaste åren.

Svensk Försäkring menar att det inte är möjligt att införa förbud mot parkering på gång- och cykelbanor utan att kunna erbjuda alternativ. Att bygga ut antalet cykelparkeringar är inte gjort i en handvändning. Det innebär att elsparkcyklar kommer parkera någon annanstans och redan idag står elsparkcyklar parkerade på parkmark.

I promemorian föreslås ett ikraftträdande redan den 1 augusti 2022. Ett sådant snabbt ikraftträdande menar vi knappast är skäligt. Det finns ingen möjlighet för kommunerna att upprätta nya cykelparkeringar för behovet på så kort tid och det är för kort tid för att förändringarna ska hinna kommuniceras. Det kommer krävas större insatser från kommunernas sida för att nå ut till de som äger privata elsparkcyklar.

Förslaget innebär att en kommun ges rättighet att flytta en felparkerad elsparkcykel på gång- och cykelbana. Det framgår dock inte om denna rättighet även gäller elsparkcyklar parkerade på gator och parkmark. Tillämpas motsvarande taxa som flyttande av andra fordon så finns det risk att kostnaden som ska erläggas för att lösa ut elsparkcykeln överstiger värdet.

Vidare är vi tveksamma till att förslaget inte skulle innebära några kostnader för kommunerna, då många nya cykelparkeringar kommer behöva uppföras i stadsplaneringen.

Det kan tyckas märkligt att staten gynnar elcyklar genom subventioner vid inköp, medan elsparkcyklars möjligheter att såväl framföras som parkeras försvåras via en nationell reglering som träffar stora delar av landet som inte har problemen med parkering av fordonen.