Logotype for print

Viktigt med rättssäkra regler även vid grupptalan

2022-09-29

Svensk Försäkring framhåller i ett remissvar betydelsen av att företagen följer konsumentskyddsregler, men att nya regler om grupptalan även bör tillgodose rättssäkerhet och effektivitet.

Remissförslaget handlar om hur ett nytt EU-direktiv om grupptalan ska genomföras. Direktivet rör situationen ifall ett företag inte följer EU-regler som ska skydda konsumenter. Vissa intresseorganisationer får då möjlighet att i domstol be­gära ersättning för en grupp av konsumenter eller begära att överträdelser ska upphöra.

Rickard Sobocki, Jurist

-  För försäkringsbranschen är ett högt konsumentskydd centralt, säger Rickard Sobocki, jurist vid Svensk Försäkring. Finns det regler ska de givetvis följas. Men vid grupptalan är det också viktigt att själva processen är rättssäker och effektiv. Ett exempel är att domstol ska kunna pröva att den organisation som väcker grupptalan är lämplig, dvs.uppfyller de krav som ställs.

EU-reglerna om grupptalan ska tillämpas på överträdelser av ett mycket stort antal EU-rättsakter på vitt skilda områden, inklusive sådana där regelefterlevnaden säker­ställs genom myndighetstillsyn. I remissyttrandet understryker Svensk Försäkring att tillämpningsområdet för grupptalan enligt EU-reglerna tydligt måste avgränsas till överträdelser som skadar konsumentintresset och bara ska kunna av­se åtgärder för att få sådana överträdelser att upphöra eller kompensera för dem. Andra ingripande­åtgärder som förekommer vid myndighetstillsyn bör t.ex. inte kunna komma i fråga inom ramen för en grupp­talan.