Logotype for print

Välkommen besiktning av elinstallationer i bostäder

2022-02-22

Elsäkerhetsverket har erhållit ett uppdrag från regeringen om att se på förutsättningarna för att ställa krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Svensk Försäkring menar att det är på tiden att elsäkerheten får lika stor uppmärksamhet som bränder. Det bör vara lika naturligt att besiktiga elanläggningar som skorstenar.

Kunskapen om att varje fastighetsägare är ansvarig för sin elanläggning är låg i Sverige. Det krävs kompetens från en utbildad elektriker för att vidta förändringar i elanläggningen och vid brister i anläggningen finns det risk för brand, kortslutningar, personskador och i värsta fall dödsfall. Genom den ökade elektrifieringen i samhället kommer elektriska installationer öka under kommande år och i vissa fall även anläggningar med högre belastning. Det senare medför en risk för mer allvarliga olyckor.

Sammantaget under perioden 2017–2020 inträffade 12 300 elbränder i bostäder till en kostnad om nästan 1,7 miljarder kronor. Under samma period inträffade 1035 bränder orsakade av fast bränsle till en kostnad av 109 miljoner kronor. Det är de senare som förebyggs genom sotning med vissa intervall. Statistiken visar på att det finns ett stort behov av att även arbeta förebyggande mot elbränder.

Staffan Moberg, jurist

- Många bostäder har kvar gamla elledningar från början av 1900-talet. I flera av dessa fastigheter har installation och reparationer under åren genomförts av personer utan behörighet för elinstallationer. Samtidigt kommer den nya laddinfrastrukturen ställa nya krav på elsäkerheten i fastigheter. Mot den bakgrunden är det helt naturligt att införa krav på besiktningar av bostäder med ett visst intervall, menar Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

Elsäkerhetsverkets uppdrag ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2022.