Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsrapport 2021

2022-05-13

Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsrapport 2021. Under det gångna året har ett antal av Svensk Försäkrings medlemsföretag omvandlats till tjänstepensionsföretag och Svensk Försäkring är från och med årsskiftet 2021/22 medlem i PensionsEurope. Under 2021 har vi varit engagerade i frågor såsom hållbarhet och i olika regleringsfrågor. Vi har haft fortsatt god uthållighet att verka under den fortgående pandemin.

Det nyligen införda regelverket för tjänstepensionsföretag har medfört att ett antal av Svensk Försäkrings medlemsföretag har omvandlats till tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkrings verksamhet omfamnar därmed både försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Under 2021 ansökte Svensk Försäkring om medlemskap i den europeiska branschorganisationen PensionsEurope i syfte att skapa kontakter, omvärldsbevaka och påverka regelverksarbetet inom tjänstepensionsområdet på europeisk nivå. Medlemskapet trädde i kraft vid årsskiftet 2021/22.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

– Avsikten är att Svensk Försäkring ska vara en lika aktiv aktör inom PensionsEurope som vi sedan lång tid har varit inom Insurance Europe, den europeiska branschorganisationen på försäkringsområdet, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. 

Under 2021 har Svensk Försäkring lagt stort fokus på hållbarhetsområdet. Förutom att följa och påverka EU-lagstiftningen har vi tagit fram en rapport för att belysa försäkringsbranschens arbete med ansvarsfulla och hållbara investeringar. Branschen har arbetat med hållbarhetsfrågor under lång tid. Redan på 1990-talet började vissa av företagen se över sina investeringar och exkludera enskilda bolag vars hållbarhetsprofil inte ansågs vara tillräckligt ambitiös. I dag har de flesta företagen – såväl livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen som skade­försäkrings­företagen – väl utarbetade strategier för att förvalta sitt kapital på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Särskilt livförsäkringsföretagen och tjänste­pensionsföretagen har dessutom en mycket lång placeringshorisont, vilket gör dem väl lämpade för att göra den här typen av långsiktiga investeringar som behövs för att klara de hållbarhets­utmaningar som finns i samhället. 

Svensk Försäkring har fortsatt även lagt stort fokus på att uppmärksamma behovet av klimatanpassning av samhället. Under våren genomfördes den återkommande rankningen av kommunernas klimat­anpassningsarbete tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Rankningen fick stor medial spridning. Sommaren och början av hösten fortsatte att vara mycket medieintensiv i samband med de skyfall, översvämningar och skogsbränder som drabbade såväl Sverige som övriga Europa.

Ytterligare områden som vi lyft i debatten är frågor om pensioner och sjukvårds­försäkringar. På regleringsområdet har Svensk Försäkring även lagt stora resurser på den så kallade 2020-översynen av Solvens II liksom på regelverk inom distributions­området och på redovisningsregelverket IFRS 17.

2021 har präglats av den fortgående covid-19 pandemin. Försäkrings­branschen har haft en god uthållighet för att kunna hantera ett långdraget pandemiförlopp inom ramen för ordinarie verksamhet. Svensk Försäkring har fortsatt arbeta med att skapa goda verksamhetsförutsättningar för försäkrings­företag och tjänstepensions­företag till nytta för konsumenter och samhälle.