Logotype for print

Svensk Försäkring uppmanar regeringen: Gå inte vidare med den senaste utredningens förslag

2022-11-15

Svensk Försäkring uppmanar regeringen att inte gå vidare med den senaste sjukvårdsförsäkringsutredningens förslag. Regeringen bör i stället fokusera på att korta köerna och minska ojämlikheten inom den offentligfinansierade vården.

Under våren 2022 tillsattes ännu en utredning om sjukvårdsförsäkring med uppdrag att lämna förslag som innebär att:

  • En privat vårdgivare, som ingår avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region, inte får ta emot patienter vars vård finansieras genom en sjukvårdsförsäkring för sådan vård som avtalet med regionen avser.
  • Offentligfinansierade vårdgivare får ta emot remitterade patienter från privata vårdgivare endast om den privata vårdgivaren har avtal med en region och därmed bedriver offentligfinansierad vård.

Utredaren har nu lämnat sådana förslag i departementspromemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Det första förslaget innebär att exempelvis en ortoped eller fysioterapeut, som säljer vårdtjänster till en region, inte får sälja samma slags vård till försäkringsbolag.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Det här gäller alltså oavsett om vårdgivaren har överskottskapacitet i form av lokaler, personal och medicinsk utrustning som regionen inte vill köpa eller inte. Det innebär att köerna till vård riskerar att bli ännu längre om, och när, inte hela vårdens kapacitet kan utnyttjas, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Det andra förslaget innebär att om en försäkringspatient har undersökts, diagnostiserats och eventuellt fått en inledande behandling hos en privat vårdgivare, och i ett senare läge bedöms ha ett behov av operation eller behandling, som inte finns att tillgå hos någon privat vårdgivare, inte får remitteras till ett region- eller universitetssjukhus. Det kan handla om exempelvis strålning, cytostatika i samband med cancer eller annan högspecialiserad sjukvård som inte finns att tillgå hos någon privat vårdgivare utan endast finns på något av de sju universitetssjukhusen i Sverige.

- Ingen av de tillsatta utredningarna har kunnat visa att sjukvårdsförsäkringar leder till undanträngning av offentligfinansierade patienter. Dessutom tycks regionerna vara nöjda med de avtal de har med privata vårdgivare även när dessa har avtal med andra uppdragsgivare. Det är därför oklart vilket problem som egentligen ska lösas med de förslag som utredningen har lämnat, säger Eva Erlandsson.

Köerna inom svensk sjukvård har varit långa och tillgängligheten har brustit i årtionden, långt innan sjukvårdsförsäkringar blev mer vanliga i mitten av 2000-talet. I dag väntar över 700 000 personer på att få vård i Sverige och 290 000 patienter har väntat längre än vårdgarantins 90 dagar.

Svensk Försäkring uppmanar regeringen att avstå från att gå vidare med utredningens förslag och i stället fokusera på att korta köerna och minska ojämlikheten inom den offentligfinansierade vården.