Logotype for print

Sänkt skatt på ISK och kapitalförsäkring?

2022-10-17

Av det 62-sidor långa Tidöavtalet som samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna lade fram den 14 oktober framgår att fokus fram till och med budgetpropositionen för 2024 kommer att ligga på områdena Hälso- och sjukvård, Klimat och energi, Kriminalitet, Migration och Integration, Skolan och Tillväxt och hushållsekonomi. Flera av dessa områden har en direkt eller indirekt verkan på privat försäkring.

En grundläggande förutsättning inom Tidöavtalet är att arbete och ansträngning alltid lönar sig. Det avspeglas i att åtgärder riktade till hushållen riktas mot sänkt skatt på arbetsinkomster och pensionsinkomster. Det uttrycks även att det bör tas fram förslag på hur pensionärernas ekonomi kan stärkas och det finns med en punkt om sänkt skatt på ISK.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Det är tydligt att sänkt skatt på ISK har varit högprioriterat i förhandlingarna och att det sannolikt finns en enighet bland samarbetspartierna. De flesta förslag är relativt ”luddiga” i sin utformning, men vad gäller ISK står det svart på vitt i avtalet att ”Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri”, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring. 

Avkastningen för ISK och kapitalförsäkring beräknas enligt en schablon kopplad till statslåneräntan den 30 november varje år. En statslåneränta motsvarande dagens nivå på 2,23 procent ger en schablonberäknad avkastning på närmare 1 procent av kapitalunderlaget för 2023 jämfört med 0,375 procent för 2022. Samarbetspartiernas förslag skulle därmed innebära en skattesänkning på omkring 3 000 kronor per år. 

En grundläggande princip inom skattesystemet är att beskattningen ska vara likformig. För att det fortsatt ska gälla bör fribeloppet i ISK gälla även för kapitalförsäkring. 

Den skattemässiga hanteringen av ISK är densamma som för kapitalförsäkring. Det är därför fullt rimligt att förvänta sig att om det införs en subvention för ISK så kommer den även att införas för kapitalförsäkring. Allt annat skulle innebära en snedvridning av konkurrensen mellan ett sparande i ISK respektive kapitalförsäkring. Det är en orimlig ordning. Från Svensk Försäkrings sida har vi kontaktat tjänstemännen på Finansdepartementet. I nästa läge, när regeringen nu snart är på plats, kommer vi att lyfta det till den politiska nivån, säger Eva Erlandsson. 

Det är ännu oklart hur satsningarna ska finansieras. Budgeten ska förhandlas mellan samarbetspartierna i Regeringskansliet (inklusive Sverigedemokraterna) innan riksdagsbehandlingen påbörjas. Av Tidöavtalet framgår att överenskommelsen bygger på förutsättningen att budgetramverket ligger fast och att budgeten beslutas i sin helhet.  

Ansvarig för respektive samarbetsprojekt är statsråd och statssekreterare för respektive område som projektet i huvudsak avser. Det är ännu oklart vilka ansvariga ministrar det blir men nästa steg för den nyvalde statsministern Ulf Kristersson (M) är att utse ansvariga statsråd för de olika departementen. Skattefrågor ligger på Finansdepartementet.