Logotype for print

Lagstiftarens konsekvensutredningar måste förbättras

2022-12-20

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen i Finansdepartementets promemoria om konsekvensutredningar. Men förslagen bör gälla också för regleringsförslag som tas fram inom Regeringskansliet. Konsekvensutredningar och samråd måste förbättras också i EU:s lagstiftningsprocess.

Svensk Försäkring framhåller att konsekvensutredningar är oundgängliga för att beslutsfattare ska kunna fatta väl övervägda beslut. En öppenhet om konse­kvenser är betydelsefull också för dem som berörs av reglerna, inte minst för att under remissförfaranden kunna bidra med fakta och annat underlag som lagstiftaren kanske inte är medveten om.

Förbättringar inom EU-arbetet behöver ske omgående. Huvuddelen av de regler som försäkringsföretagen har att tillämpa har sin grund i EU-regler eller är direkt verkande EU-regler. Statsförvaltningens process för hantering av regleringsförslag på EU-nivå måste därför stärkas i fråga om konsekvensutredningar och att samråda med olika samhällsaktörer. Svensk Försäkring anser dessutom att promemorians förslag med självklarhet bör gälla även för Regeringskansliets interna beredningsarbete.