Logotype for print

Kriget i Ukraina – Svensk Försäkring arbetar aktivt med informationsinhämtning och samverkan

2022-03-10

Svensk Försäkring tar med bestörtning del av händelseutvecklingen i Ukraina. Svensk Försäkring har alltsedan Rysslands invasion arbetat aktivt med informationsinhämtning och samverkan för att kontinuerligt bedöma konsekvenserna för försäkringsverksamhet. Än så länge bedöms konsekvenserna för den svenska försäkringsbranschen vara små.

Svensk Försäkring tar med bestörtning del av händelseutvecklingen i Ukraina, det förändrade säkerhetspolitiska läget och den omfattande humanitära katastrofen. Viktigast i detta läge är att försöka rädda liv.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

– Det är glädjande att notera att flera av våra medlemsbolag har skänkt pengar till bland annat UNHCR och Röda korset till förmån för deras hjälparbete i Ukraina, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring har arbetat aktivt sedan Rysslands invasion den 24 februari med informationsinhämtning och samverkan. Svensk Försäkring har täta kontakter med medlemsbolag, berörda myndigheter och organisationer inom ramen för upparbetade krisnätverk. Svensk Försäkring har också en tät dialog med de övriga nordiska bransch­organisationerna samt Insurance Europe och PensionsEurope på EU-nivå.

Hur påverkas försäkring?

Reseförsäkringar

Situationen påminner ur ett reseförsäkrings­perspektiv i stor utsträckning om den situation som uppstod i samband med pandemin.

Försäkringsvillkoren för reseförsäkring skiljer sig en del åt mellan försäkrings­bolagen när det gäller hjälp med hemtransport eller logi om UD avråder från resa till landet. För drygt hälften av bolagen gäller inte försäkringen för dessa situationer. Resor till krigszon behöver tecknas genom särskilt försäkringsavtal, vilket endast tillhanda­hålls i begränsad omfattning. I dagsläget avråder UD för resor till Ukraina, Ryssland, Belarus och Moldavien.

Om resan påbörjats före det att händelserna inträffade kan resenärer som finns i ut­pekade områden få hjälp av samtliga försäkringsbolag med att ta sig hem till Sverige.

För de som är bosatta och yrkesverksamma i annat land gäller som regel inte svenska försäkringar annat än i undantag. För närvarande är bedömningen att kriget inte kommer att påverka rese­försäkringarna nämnvärt.

Trafik- och motorfordonsförsäkring

Trafikförsäkringsskador ska i första hand ersättas ur vållande fordons trafik­försäkring. I andra hand av en så kallad garantifond i det land där fordonet är hemma­hörande. Det är i nuläget ovisst huruvida krigförande länders försäkringsbolag och garantifond har möjlig­het att ersätta trafikförsäkringsskador som inträffar inom EU.

Med tanke på sanktioner mot banksystemet i Ryssland blir det i dagsläget svårt att genomföra betalningar om ersättning för de skador som orsakats av fordon från Ryssland.

Vad gäller motorfordonsförsäkring gäller inte villkoren vid krig och krigsliknande händelser.

Sjö- och annan transportförsäkring

­Sjö- och transportmarknaden har robusta rutiner för att hantera krig och kris när det gäller sjö- och annan transportförsäkring. För närvarande är det svårt att ta del av korrekt information från Ukraina och de omgivande områdena, vilket gör det utmanande att fullständigt bedöma risknivåerna för sjö- och transportförsäkringsgivarna.

Sanktioner som införts mot Ryssland får även konsekvenser vid import och export och därmed sammanhängande försäkringar. Som exempel kan vissa fartyg inte försäkras till följd av ägarstrukturer, varuförsäkring kan inte tecknas för gods belagt med sanktion och reglering av ersättningar kan vara lagstridigt.

Överlag har så kallade war and strike-försäkringar sagts upp men det råder ingen harmonisering avseende processer, geografiska områden eller tidsfrister vilket medför svårigheter inte bara för försäkringsgivare utan även för förmedlare och kunder vid bland annat co-assurans.

Fond- och depåförsäkring

Det finns försäkringstagare som via fond- och depåförsäkring investerat i rysslands­fonder. Så länge de ryska aktiemarknaderna är stängda så kan de inte sälja sina fondandelar i dessa fonder. Det kan framför allt vara ett problem om försäkringstagare i stor utsträckning investerat i rysslandsfonder och nu ska få pensionsutbetalningar. Detta problem kan förvärras om de ryska aktiemarknaderna fortsätter att hålla stängt eller om det införs begränsningar som hindrar försäljning av dessa fonder.

Hur påverkas svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag?

Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland bedöms än så länge inte ha fått några betydande konsekvenser för de svenska försäkrings- och tjänste­pensions­företagen. Det är inga eller endast en begränsad del av svenska sakförsäkrings­företags försäkringar som rör verksamhet i Ukraina och Ryssland. Dock kan osäkerheten kring kriget sprida sig till återförsäkrings­marknaden, vilket kan göra det svårare och mer kostsamt för försäkringsföretagen att hantera vissa risker även i Sverige.

Svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag investeringar i ryska och ukrainska tillgångar bedöms vara marginella i förhållande till företagens totala tillgångar. De direkta investeringarna i ryska tillgångar har troligtvis minskat sedan annekteringen av Krim 2014.

Kriget har påverkat de finansiella marknaderna, bland annat har aktiemarknader fallit och råvarupriser stigit. Men fallet på den svenska aktiemarknaden sedan mitten av januari i år är fortfarande mindre än den stora uppgången under 2021. Dessutom är volatiliteten på aktiemarknaderna betydligt mindre än exempelvis i inledningen av pandemin mars 2020. Sanktionerna som riktats mot Ryssland, bland annat att vissa banker utestängs från Swift, har inte fått några direkta konsekvenser för det svenska finansiella systemet. Det kan dock inte uteslutas att sanktionerna innebär att risken för cyberattacker mot delar av det finansiella systemet ökar.

Svensk Försäkrings uppdrag vid kriser och samhällsstörningar

Vid kriser och samhällsstörningar som påverkar försäkringsbranschen har Svensk Försäkring en samordnande roll för krissamverkan inom försäkringsbranschen för att komma överens om åtgärder och kriskommunikation utifrån en gemensam lägesbild. Vi följer omvärldsläget med anledning av det som nu händer i Ukraina bland annat genom samverkan med myndigheter och branschorganisationer och genom vår medverkan i Insurance Europe och PensionsEurope.