Logotype for print

Informationsutbyte – verktyg mot penningtvätt

2022-03-21

Svensk Försäkring menar i ett remissvar att även livförsäkringsföretag bör få delta i samverkan mellan myndigheter och företag som omfattas av penningtvättsregelverket.

Remissförslaget handlar om att underlätta för myndigheter och verksam­hetsutövare att dela information i syfte att bekämpa penningtvätt och terrorism­finansiering.

Försäkringsbranschen är positiv till att underlätta informationsdelning. Tillgång till relevant information är viktig för att liv­försäkrings­företag och andra verk­samhetsutövare ska kunna förhindra att verksamheten ut­nyttjas för penningtvätt och terrorism­finansi­ering. I remissen har emellertid kretsen av verksamhetsutövare som får delta i samverkan med myndigheter begränsats till banker.

Svensk Försäkring menar i remissvaret att begränsningen till banker inte är motiverad. Den har till exempel inte någon motsvarighet i det utredningsförslag som föregick remiss­för­slaget. I likhet med utredningen pekar Svensk Försäkring bland annat på att de finansiella verksamhets­ut­övarna bör ges liknande förutsättningar att motverka penningtvätt i sina verksamheter.