Logotype for print

Den nordiska försäkringsbranschen är emot IRRD

2022-09-23

Svensk Försäkring har tillsammans med de andra nordiska branschorganisationerna tagit fram ett gemensamt positionspapper med argument mot EU-kommissionens förslag till ett nytt krishanteringsregelverk för försäkringsföretag, IRRD. I positionspapperet framhålls också behovet av nationell flexibilitet om detta regelverk införs.

Sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag på ett direktiv för återhämtning och resolution av försäkringsföretag (IRRD) förra hösten har de nordiska försäkringsbranscherna varit starkt kritiska mot detta förslag. För att förstärka motståndet har branschorganisationerna i Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige tagit fram ett gemensamt positionspapper med argument mot IRRD.  Detta papper är viktigt med tanke på de pågående förhandlingarna om IRRD inom rådet och Europaparlamentet.

Jonas Söderberg, ekonom

- Den nordiska branschen ser inget behov och ingen nytta av IRRD, varken för den finansiella stabiliteten i Norden eller för skyddet av de nordiska försäkringstagarna. IRRD kommer endast innebära ansenliga kostnader för försäkringsföretagen i de nordiska länderna, vilket i sin tur kommer påverka försäkringstagarna i form av bland annat högre premier, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

I Europa är det stora skillnader mellan ländernas försäkringsmarknader. I positionspapperet påpekas därför vikten av att om IRRD ändå införs så måste regelverket ge möjlighet till en stor grad av nationell flexibilitet. Det gäller i synnerhet kravet på nationell marknadstäckning för betungande och kostsamma återhämtnings- och resolutionsplaner. Den nordiska branschen är därför starkt emot detta krav.

- Om IRRD införs och det inte blir möjligt att anpassa det till förhållandena på de nationella marknaderna så kan det få stora negativa konsekvenser för den nordiska försäkringsbranschen. Det kan till och med innebära att skyddet för de nordiska försäkringstagarna snarare försämras än förbättras, något som skulle gå emot hela syftet som EU-kommissionen framhåller, säger Jonas Söderberg.