Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsrapport 2020

2021-05-10

Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsrapport för det gångna året. Den pågående covid-19 pandemin har präglat verksamheten under året som gått. Svensk Försäkring har lagt stora resurser på hanteringen av effekterna av pandemin för försäkringsbranschen. Under 2020 var vi också engagerade i frågor såsom hållbarhet och i olika regleringsfrågor.

Svensk Försäkring har en viktig samordnande roll i samband med en kris eller större händelse som påverkar försäkringsbranschen.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

– Vi samordnar försäkrings­bolagens krishantering och kriskommunikation och håller i kontakter gentemot berörda myndigheter och andra organisationer, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Under våren 2020 lade kansliet stora resurser på att hantera effekterna av covid-19 pandemin. Digitala samverkansmöten hölls och en gemensam lägesbild och gemen­samma budskap togs fram. Kansliet hade omfattande kontakter med berörda myndigheter samt Utrikesdepartementet och höll en tät dialog med Konsumen­ternas försäkringsbyrå. Denna branschgemensamma samverkan underlättade även hantering av vissa operativa frågor, till exempel för att hantera reseförsäkrings­skyddet för strandsatta svenskar på olika håll i världen.

Svensk Försäkring hade också en tät dialog med övriga bransch­organisationer inom Norden och inom ramen för den europeiska bransch­organisationen Insurance Europe för att hantera försäkringsrelaterade frågor och initiativ som togs på EU-nivå. En fråga har varit att utröna möjligheter och begränsningar för att kunna till­handahålla ett pandemiskydd inom ramen för privat försäkringar, vilket bedöms vara svårt. Under för­sommaren avvecklades krisorganisationen då både Svensk Försäkring och försäkrings­bolagen bedömdes ha god uthållighet för att kunna hantera ett långdraget pandemiförlopp inom ramen för ordinarie verksamhet.

Årets omvärldsrapport som togs fram under hösten 2020 ägnades helt och hållet åt covid-19 pandemin och dess effekter på branschen.

– Den samlade bedömningen är att de svenska försäkringsbolagen har klarat hanteringen av pandemin väl. De har kunnat upprätthålla sin verksamhet och fullgöra sina åtaganden gentemot försäkring­s­tagarna, säger Christina Lindenius.

När det gäller hållbarhet är det övergripande syftet för kansliets arbete att belysa och skapa goda förutsättningar för branschens hållbarhetsarbete. Kansliet har under året uppdaterat en rekommendation för hur försäkringsbolagen ska redovisa koldioxidavtryck i sina investeringsportföljer. Hållbarhetsfrågor kommer att vara stora frågor även framöver, inte minst i ljuset av behovet av en grön återstart av ekonomin efter covid-19 pandemin där försäkringsbolagen kommer att spela en stor roll som investerare.

På regleringsområdet har Svensk Försäkring lagt stora resurser på distributions­området, redovisningsregelverket IFRS 17, översynen av Solvens II och det nya tjänstepensionsregelverket.

– Vi arbetar för att skapa goda verksamhets­förutsättningar för försäkringsbolagen och ett gott skydd för konsumenterna, något som gäller både till vardags och i tider av kris, säger Christina Lindenius.