Logotype for print

Svensk Försäkring tillstyrker Finansdepartementets förslag om utvidgad flytträtt

2021-06-28

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen i Finansdepartementets promemoria om utvidgad flytträtt för fond- och depåförsäkringar. Samtidigt framhålls att konsumentskydd är mer än bara flytträtt och att principen om att lagar inte ska ges verkan bakåt i tiden är viktig i försäkringsverksamhet.

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen i promemorian En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar, men konstaterar i remissvaret att konsumentskydd förutsätter mer än bara flytträtt.

Johan Lundström, chefsjurist

— Det är viktigt att alla aktörer på försäkringsmarknaden arbetar för att säkerställa att flytt av fond- och depåförsäkringar verkligen sker i konsumentens intresse, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. Konsumentanpassad information och rådgivning är centralt för att uppnå det.

Som konsument är det inte alltid en­kelt att välja försäkring. Försäkringsföretagen spelar en viktig roll för att konsumenter ska få den information som behövs. För att stärka kon­suments­kyddet beslutade Svensk För­säkring redan 2015 själv­reglering - en rekom­men­dation till medlemsföretagen - om att enkel, tydlig och jämförbar in­for­ma­tion ska lämnas inför en eventuell flytt.

Svensk Försäkring manar också till försiktighet med retroaktiv lagstiftning i framtida lagstiftningsarbeten.

— Försäkringsavtal är ofta långvariga. Om försäkringsföretagen inte ges rimliga möjligheter att överblicka konsekvenserna av de avtal de ingår kan deras förutsättningar att erbjuda konsumenter och företag trygghet påverkas negativt, fortsätter Johan Lundström. Det bör i varje enskilt fall göras en noggrann pröv­ning om det finns tillräckliga skäl för att avvika från principen om att lagstiftning inte ska ges retroaktiv verkan.

I sina kommentarer till promemorians avsnitt om förslagens konsekvenser pekar Svensk Försäkring också på att det kan uppkomma svårigheter vid flytt av företagsägda tjänstepensioner t.ex. då en anställning har upp­hört. Svensk Försäkring har redan tidi­gare uppmärksammat att frågan om vem som civilrättsligt disponerar över flytträtten kan hindra flytt i vissa situationer och föreslår på nytt att den utreds. Frågan är komplex och berör både arbetsgivare och anställda.