Logotype for print

Stark kritik mot EIOPAs förslag på ändringar av Solvens II

2021-03-22

Svensk Försäkring, liksom Insurance Europe, är starkt kritiskt mot många av EIOPAs förslag till ändringar av Solvens II-regelverket. Om förslagen genomförs kan det få stor påverkan på svensk försäkringsbransch. Det har Svensk Försäkring och Insurance Europe framfört till EU-kommissionen i samband med den pågående översynen av Solvens II.

Just nu pågår den så kallade 2020-översynen av Solvens II-regelverket. Inom ramen för detta har EU-kommissionen bett den europeiska myndigheten för försäkring och tjänstepension, EIOPA, om tekniska råd på 19 olika områden. EIOPA lämnade ett yttrande med förslag på ändringar till kommissionen strax innan jul. Den europiska branschorganisationen, Insurance Europe, skickade synpunkter på EIOPAs förslag till kommissionen i mitten av mars. Svensk Försäkring har nu skickat kompletterande synpunkter till kommissionen för att belysa konsekvenserna från ett svenskt perspektiv.

Jonas Söderberg, ekonom

– Många av EIOPAs förslag kan få större konsekvenser för svenska försäkringsföretag än för andra länders företag. Det gäller i synnerhet EIOPAs förslag på att ändra utformningen av den så kallade symmetriska aktieriskdämparen. Det beror på att svenska företag har större andel aktier än vad som är vanligt i andra länder. Denna ändring skulle i slutändan kunna leda till att svenska företag kommer att minska sina aktieinnehav. Dessa konsekvenser har Svensk Försäkring uppmärksammat EU-kommissionen på, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.  

Ett annat förslag som kan få stor påverkan på svenska försäkringsföretag är förslaget på ändringar av den riskfria räntan som används för att värdera företagens åtaganden. Denna ändring kan innebära att räntan minskar med runt 20 räntepunkter (0,2 procentenheter) i Sverige. Dessutom föreslås en känslighetsanalys där räntan ska minskas med ytterligare 100 räntepunkter i Sverige.

– Vi ser inte något behov av ändringen av den riskfria räntan för svensk del. Dessutom har EIOPA inte gjort någon konsekvensanalys för svenska försäkringsföretag, vilket är anmärkningsvärt, säger Jonas Söderberg.

Det finns ytterligare förslag av EIOPA på ändringar som kan få betydande konsekvenser för den svenska branschen, bland annat en kraftig skärpning av beräkningen av ränterisken, i synnerhet vid negativa räntor. Vidare föreslås nya så kallade makrotillsynsverktyg, vilka skulle ge EIOPA och tillsynsmyndigheterna mycket långtgående befogenheter, såsom möjligheten att ge försäkringsföretag ett ökat kapitalkrav.

EIOPA föreslår också att det för många försäkringsföretag måste upprättas kostsamma återhämtnings- och resolutionsplaner och även att det ska inrättas en resolutionsmyndighet för försäkringsföretag. Dessutom anser EIOPA att alla länder ska ha ett försäkringsgarantisystem, vilket kan innebära ansenliga kostnader för försäkringsföretagen och i slutändan för försäkringstagarna. Yttrandet innehåller också flera ändringar av försäkringsföretagens rapportering till myndigheterna, vilka tillsammans kan medföra betydande kostnader.

EU-kommissionen förväntas presentera sina förslag på ändringar av Solvens II under det tredje kvartalet 2021. Därefter kommer de att behandlas av Rådet och Europaparlamentet. Det går i nuläget inte att säga när eventuella ändringar av Solvens II till följd av 2020-översynen kan komma att träda ikraft.  

FAKTA: SOLVENS II OCH 2020-ÖVERSYNEN

Solvens II är ett EU-regelverk som syftar till att stärka konsumentskyddet och att skapa en bättre konkurrens mellan försäkringsbolagen, genom att reglerna blir lika i alla länder. Regelverket innebär bland annat ett harmoniserat riskbaserat kapitalkrav för försäkringsföretag. Andra delar i regelverket handlar om intern styrning och kontroll, rapportering och offentliggörande av information, samt en mer harmoniserad och proaktiv tillsyn. Solvens II började gälla den 1 januari 2016. I Solvens II finns bestämmelser om att reglerna ska följas upp och ses över under 2020. Därför kallas den pågående översynen ofta för 2020-översynen.