Logotype for print

Penningtvättsregler bör inte tillämpas på tjänstepensionsverksamhet

2021-08-23

Svensk Försäkring vill i sitt konsultationssvar om EU:s nya penningtvättsregelverk att Finansdepartementet under kommande EU-förhandlingar ska driva frågan om att undanta all tjänstepensionsverksamhet från penningtvättsregelverket.

EU-kommissionen presenterade nyligen ett lagstiftningspaket som innebär grundläggande förändringar på penningtvättsområdet. Regler som försäkringsföretag och andra verksamhetsutövare ska tillämpa ska enligt förslagen finnas i en direkt tillämplig EU-förordning och reglerna kommer därmed inte längre att finnas i nationell lagstiftning. Regelverket föreslås också bli mera detaljerat.

EU-kommissionen vill även inrätta en ny EU-myndighet med ansvar för penning­tvätt­frågor. Den nya myndigheten föreslås bland annat utöva direkt tillsyn över vissa verk­sam­hets­­­utövare med gränsöverskridande verksamhet och höga penningtvättsrisker.

Finansdepartementet har skickat ut förslagen för synpunkter innan de nu ska börja förhandlas på EU-nivå. Svensk Försäkring framhåller i sitt yttrande vikten av att regelverket är riskbaserat. Då kan resurser användas där de gör störst nytta.

Johan Lundström, chefsjurist

- Vi är därför tveksamma till att reglerna ska finnas i en EU-förordning i stället för i den svenska penningtvättslagen, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström. Förslaget innebär ökad detaljreglering och minskat ut­rymme för att an­passa EU-regleringen till nationella förhållanden. Vi ser också tydliga risker om den direkta tillsynen över verksamhetsutövarna i större utsträckning flyttas till EU-nivån. Branschen sätter värde på Finansinspektionens roll i tillsynen.

I sitt svar lyfter Svensk Försäkring också betydande svårigheter att följa penning­tvättsreglerna i tjänstepensionsverksamhet. Det är en fråga som branschen har lyft flera gånger tidigare och som förhoppningsvis kan lösas i de kommande förhandlingarna. Trots att den svenska lagstiftaren har konstaterat att risken för penningtvätt är låg har de nuvarande EU-reglerna medfört att det varit svårt att göra något åt detta.

- Penningtvättsregelverket bör inte tillämpas på tjänstepensionsverksamhet. Sådan verksamhet som drivs av tjänstepensionsföretag är redan undantagen och motsvarande undantag bör gälla även för livförsäkrings­före­tagens tjänstepensionsverksamhet. Jag hoppas och utgår ifrån att Finansdepartementet vill driva detta i EU-förhandlingarna, understryker Johan Lundström.