Logotype for print

Lättillgänglig tvistlösning är A och O

2021-03-12

Svensk Försäkring tillstyrker med ett undantag alla förslag i en promemoria om Allmänna reklamationsnämndens (ARN) verksamhet.

I Finansdepartementets promemoria föreslås bl.a. att den som anmäler en tvist till ARN ska betala en avgift om 150 kronor. Svensk Försäkring ställer sig bakom förslaget, men understryker vikten av att ARN även fortsättningsvis kan erbjuda ett lättillgängligt och billigt alternativ till domstolsprövning.

Johan Lundström, chefsjurist

- Försäkringsbranschen är angelägen om att konsumenterna erbjuds lättillgänglig och effektiv tvistlösning även utanför domstol. ARN är en viktig faktor för att nå den målsättningen. Vi uppmuntrar därför alla förslag som bidrar till att ARN:s verksamhet förblir ändamålsenlig, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström.

ARN:s statistik visar att ärendetillströmningen till myndigheten ökar kraftigt från år till år. I ARN:s försäkringsärenden under 2020 fick konsumenterna rätt i åtta procent av fallen, vilket visar på att försäkringsföretagen oftast ger ett korrekt beslut från början. Motsvarande andel för samtliga ärenden som ARN prövade är betydligt högre, 43 procent. Av statistiken framgår även att försäkringsföretagen i princip alltid följer ARN:s rekommendationer, vilket även det avviker positivt från genomsnittet för alla branscher som är 77 procent.

- Bakgrunden till försäkringsbranschens mycket positiva siffor är att det tillhör grundbultarna i varje försäkringsföretags verksamhet att ha en egen väl fungerande klagomålshantering i företaget som ger konsumenterna möjlighet att få sina intressen tillgodosedda.

Inom ramen för tvistlösning utanför domstol så är branschen genom Svensk Försäkring huvudman för en handfull frivilliga prövningsnämnder som på begäran av konsument avger rådgivande yttrande i vissa tvister. Bland dessa nämnder finns Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor. Båda dessa nämnder är godkända av Kammarkollegiet och registrerade som nämnder för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Personförsäkringsnämndens stadgar ändrades nyligen till att omfatta tjänstepensionsföretag. 

- Ordningen med Kammarkollegiets godkännande bygger på EU-rätt om alternativ tvistlösning, det vill säga utanför domstol, som uppfyller kvalitetskrav om bland annat oberoende, öppenhet och snabbhet. Det var en självklarhet för branschen att ”uppgradera” nämnderna så att de kunde godkännas av Kammarkollegiet, säger Johan Lundström. Lättillgänglig och effektiv tvistlösning – inte minst utanför domstol – är A och O för ett högt konsumentskydd, avslutar han.