Logotype for print

Kommuner mot brott – en förlorad möjlighet till effektiva åtgärder

2021-10-22

Svensk Försäkring är i ett remissvar starkt kritisk till att försäkringsbranschen och andra privata aktörer inte på allvar bjuds in i kommunernas brottsförebyggande arbete.

Svensk Försäkring anser att vissa förslag i betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) i grunden är bra. Det handlar bland annat om förslagen att lagreglera kommunernas brottsförebyggande ansvar och att frågorna läggs högt upp i den kommunala strukturen. Men Svensk Försäkring anser att branschen och andra privata aktörer fått en alldeles för undanskymd plats i utredningens resonemang och förslag. Att utredningen inte lägger några förslag som i realiteten innebär att kunskap, energi och resurser som finns inom den privata sfären tas tillvara är anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av att regeringen i sitt brottsförebyggande program lyfter fram att hela samhället måste engageras i denna fråga.

Försäkringsbranschen har mycket att tillföra i det brottsförebyggandet arbetet, vilket exemplifieras i remissvaret bland annat genom att belysa Centrum för AMP som arbetar för att skapa säkra och trygga platser i framförallt stadsmiljö. Det är både synd och anmärkningsvärt att utredningen inte tar vara på denna resurs.