Logotype for print

IFRS 17 är snart i mål – undantag föreslås för Annual cohorts-regeln i EU

2021-08-31

I juli 2021 presenterade EU-kommission en tilläggsförordning för antagande av IFRS 17 i EU. Förslaget till förordning innehåller ett frivilligt undantag från regeln i IFRS 17 §22, att företag inte får låta avtal som utfärdats med mer än ett års mellanrum ingå i samma grupp av avtal. En kontroversiell regel som är omtalad som Annual cohorts-regeln.

Svensk Försäkring välkomnar att IFRS 17 antas i EU-rätten med ett frivilligt undantag från Annual cohorts-regeln.

Karin Chenon, ekonom

- Det är en stor framgång för den samlade europeiska försäkringsmarknaden, att vi efter en omfattade och outtröttlig lobbyinsats lyckades övertyga EU-kommissionen om att föreslå ett frivilligt undantag i IFRS 17 i EU. Annual cohorts-regeln ger en missvisande redovisning och rapportering av vissa längre livförsäkringsavtal, dessutom till enorma kostnader. Hela idén med försäkring är riskutjämning i en stor grupp avtal och över längre tid, säger Karin Chenon senior ekonom på Svensk Försäkring.

EU-kommissionens tilläggsförordning om IFRS 17 ska förhandlas i rådet och parlamentet under ca tre månader fram till preliminärt den 20 oktober 2021. Förordningen har redan en politisk förankring i medlemsstaterna efter bifall i omröstning den 16 juli inom EU-kommissionens särskilda kommitté för redovisningsfrågor, ARC (Accounting Regulatory Committee).

IFRS 17 föreslås att träda ikraft i EU den 1 januari 2023, vilket sammanfaller med det globala ikraftträdandet.

EU-kommissionen ska göra en översyn av undantaget i IFRS 17 under 2027. Undantaget kan då förlängas, ändras eller tas bort.

- IASB ogillar lokala variationer av IFRS. Vi hoppas att IASB kommer att beakta undantaget i EU för Annual cohorts-regeln i en kommande så kallad post-implementation review och att ett motsvarande undantag införs i den globala standarden, kommenterar Karin Chenon.

Faktaruta

IFRS 17 är en global redovisningsstandard för försäkringsavtal. Standarden har tagits fram av den globala organisationen IASB (International Accounting Standards Board), ett utvecklingsarbete som har pågått i mer än två decennier. IFRS 17 publicerades 2020 och träder ikraft globalt den 1 januari 2023 i de ca 170 länder världen över som har valt att tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards). När IFRS 17 träder ikraft, upphör samtidigt den tillfälliga standarden för försäkringsavtal, IFRS 4 att gälla.

IFRS är sedan 2002 obligatoriskt i EU för noterade bolags koncernredovisningar, medlemsstaterna kan också välja en mer långtgående tillämpning. I takt med att IFRS färdigställs eller ändras, införs de successivt i EU-rätten enligt en antagandeprocedur som regleras i förordning.