Logotype for print

Försäkringsbolagen tvekar kring att bibehålla överfallsskyddet i hemförsäkringen

2021-10-27

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer har i betänkandet Ersättning till brottsoffer (2021:64) lagt fram förslag om att mer än dubblera nivåerna för ersättning i brottsskadelagen. Försäkringsbolagen – som en gång i tiden var först med denna ersättning – har hitintills följt de nivåer som föreslagits utgå för olika brott.

I ett remissvar som idag lämnas från Svensk Försäkring framkommer att det finns en stor tvekan hos försäkringsbolagen om det ska ske en anpassning till de nya nivåerna inom ramen för överfallsskyddet mot bakgrund av att en rad omständigheter talar emot detta.

Om de nya nivåerna följs innebär detta premiehöjningar på hemförsäkringen. Detta förefaller olämpligt när 400 000 medborgare idag saknar detta skydd, många gånger på grund av ekonomiska prioriteringar. Idag bekostas denna ersättning av både försäkringspremie och statlig skatt. Försäkringstagaren får således betala två gånger för skyddet.

Om försäkringsbolagens överfallsskydd tas bort får ändå brottsoffret sin ersättning genom Brottsoffermyndigheten eller i bästa fall gärningsmannen. Via dagens konstruktion av ersättning under överfallsskyddet är det tänkt att brottsoffret snabbt ska få sin ersättning utan att skadeståndet ska behöva fastställas. Dock innebär det att försäkringsbolagen inte har regressrätt gentemot gärningsmannen, vilket kan vara tveksamt ur ett rättspolitiskt perspektiv då förövaren i första hand bör stå för skadorna denne orsakar.

Under senare tid har skaderegleringen försvårats avsevärt då försäkringsbolagen förhindras ta del av polisens förundersökningsmaterial. Detta kommer sannolikt medföra en större restriktivitet i ersättningar som inte kan styrkas samt innebära att skaderegleringen tar längre tid i anspråk.

Försäkringsbolagen har noterat att överfallsskyddet utnyttjats allt oftare i bedrägerisyfte; inte sällan av kriminella gäng. Med den försämrade informationen från polisen finns en påtaglig risk att felaktiga utbetalningar sker.

Mot bakgrund av vad som ovan framförts får varje enskilt försäkringsbolag ta sig en ordentlig funderare på om det alltjämt är värt att erbjuda ett överfallsskydd inom hemförsäkringen och hur det i så fall bör se ut.