Logotype for print

Antalet dödade i trafiken minskar

2021-06-23

Antalet dödade i trafiken har minskat trendmässigt de senaste 30 åren. Det framkommer både av försäkringsstatistiken och av vägtrafikstatistiken hos svenska myndigheter. Minskningen är resultatet av ett riktat trafiksäkerhetsarbete och en utveckling med allt säkrare bilar. Antalet individer som skadas i trafiken har också minskat, men inte i samma utsträckning. Det ska dock betraktas mot att fordonsparken har ökat kraftigt de senaste 30 åren. Antalet skadade är relativt sett färre idag.

Personskador kan innebära komplicerade utredningar och långa skaderegleringstider. För att få en rättvis bild samlar Svensk Försäkring in statistiken för trafikolyckor med viss fördröjning, där det senaste året som nu rapporterats är 2019.

Enligt försäkringsstatistiken dödades 207 personer i trafiken under 2019. Det kan jämföras med 703 individer som enligt statistiken dödades under 1990 ­– det första året som Svensk Försäkring samlade in dessa uppgifter.

Trenden i försäkringsstatistiken överensstämmer med trenden för antalet dödade i den offentliga vägtrafikstatistiken hos svenska myndigheter, som för 2019 visade 221 personer dödade i trafik.

Att uppgifterna skiljer sig åt kan hänföras till att statistiken avser något olika populationer. Försäkringsstatistiken bygger på uppgifter som rapporterats inom ramen för den obligatoriska trafikförsäkringen. Den offentliga statistiken bygger på olyckor som skett inom vägtrafiknätet, och innefattat minst ett vägfordon. Fordonet behöver dock inte vara försäkringspliktigt.

Anm.: För trafikförsäkringen ingår inte personskador i samband med olyckor för oförsäkrade, okända eller utländska fordon rapporterade till Trafikförsäkringsföreningen (TFF); till TFF anmäls årligen omkring 20 dödade personer. För den officiella statistiken gäller följande: före 1994 och för 2010–2018 ingår endast dödade i regelrätta olyckor; för 1994–2002 ingår dödsfall genom sjukdom samt självmord och andra avsiktliga händelser (t.ex. mord och terrorhandlingar); för 2003–2009 ingår självmord och andra avsiktliga händelser.

Medan antalet dödade i trafiken har minskat markant de senaste 30 åren, så har antalet skadade i trafiken haft en annan utveckling. Under 1990 var antalet skadade
34 000 enligt försäkringsstatistiken. Under 2019 vara antalet skadade 28 000. 

Detta bör dock betraktas mot bakgrunden av en ökad fordonspark och en ökad trafik. Sedan 1990 har fordonsparken ökat med omkring 50 procent enligt statistik i SCB:s fordonsregister. I det perspektivet så är det relativt sett färre skadade idag.