Logotype for print

Rapport: Dödade och skadade i trafiken

2021-04-17

I försäkringsstatistiken framkommer att merparten av skadade i trafikolyckor får nackskador, i huvudsak whiplashskador. I den offentliga statistiken om vägtrafikolyckor är de nackskadade betydligt färre, och risken finns att problemet har underskattats.

Foto: Roland Magnusson

Svensk Försäkring samlar in och tillhandahåller uppgifter om antal dödade och skadade personer i trafiken utifrån att en skada sker inom ramen för trafikförsäkringen. Transportstyrelsen samlar in och tillhandahåller uppgifter om antalet dödade och skadade i vägtrafiken från Polisen och akutsjukhusen i Sverige. Trafikanalys – som ansvarar för den officiella statistiken – publicerar uppgifter baserat enbart på den del av Transportstyrelsens statistik som kan hänföras till Polisens register.

Uppgifterna om antalet dödade i försäkringsstatistiken och vägtrafikstatistiken har haft liknande nedåtgående trender de senaste 30 åren. Data befinner sig också på ungefär samma nivåer över åren. Uppgifterna överensstämmer dock inte exakt.  Försäkringsstatistiken är baserad på trafikförsäkringspliktiga fordon. Olyckor som endast innefattar fordon som inte kräver trafikförsäkring ingår inte i försäkringsstatistiken. Sådana olyckor fångas dock upp i den statistik som Transportstyrelsen samlar in, förutsatt att olyckan skett inom det svenska vägtrafiknätet. Statistiken som Transportstyrelsens samlar in innefattar inte olyckor i terräng eller olyckor i utlandet. Sådana olyckor kan däremot fångas upp i försäkringsstatistiken.

När det gäller antalet skadade i trafiken så är utvecklingarna markant olika, och skillnaderna påvisar att den offentliga statistiken har underskattat antalet skadade, i synnerhet inom vissa skadegrupper.

Whiplashskador

En vanligt förekommande skadetyp vid trafikolyckor är whiplashskador. Dessa skador kan av flera anledningar ha ett stort mörkertal i den offentliga statistiken som baseras på Polisens och akutsjukhusens rapporteringar. Whiplashrelaterade olyckor medför sällan akutvård, utan undersöks ofta i efterhand, till exempel på en vårdcentral. De polisanmäls dessutom inte i någon större utsträckning, eftersom de ofta inträffar i stadstrafik i låga hastigheter där skuldfrågan ofta är klar. Det är därför troligt att samhällets insatser med att få ned antalet allvarligt skadade i trafiken missar den största gruppen av allvarliga skador.

Svensk Försäkring har sedan tio år kartlagt förekomsten av nackskador (som framförallt utgörs av whiplashskador) i personskadeanmälningar till försäkringsföretagen, och kan konstatera att andelen nackskador inte har sjunkit jämfört med en separat kartläggning för 20 år sedan; omkring 60 procent av skade-anmälningarna innehåller alltjämt en nackskada.

Hitta data i statistikdatabasen