Logotype for print

Det här behöver branschen för att kunna investera för en hållbar framtid

2021-11-25

Effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. För försäkrings- och tjänstepensionsföretagens räkning så görs mycket och satsningarna är omfattande.

I slutet av oktober så presenterade Svensk Försäkring en rapport och höll ett seminarium om hur man kan vara med och bidra till en positiv utveckling. Man listade fem områden för hur man kan bidra ytterligare och hur man kan ta ett ännu större ansvar för framtidens hållbara investeringar. Vi vill nu lyfta dem igen:

  1. Utbudet av hållbara investeringar måste öka. Näringslivet, kommuner och regeringar måste vidta åtgärder för att skapa hållbara omställningsprojekt som behövs. Från ett investerarperspektiv kan vissa projekt vara alltför riskfyllda för att en privat investerare ska kunna bidra med kapital. I dessa fall är det värdefullt om staten kan gå in och lyfta bort en del av risken från de privata investerarna genom statlig riskdelning.

  2. Solvens II-översynen borde fokusera på att ta bort hinder – gällande långsiktiga investeringar som finns i det nuvarande regelverket, i stället för att införa ytterligare regler som riskerar att leda till en ökning av kapitalkravet.

  3. Finansiell reglering kan endast utgöra ett komplement till direkt reglering. De flesta ekonomer är överens om att den mest effektiva åtgärden för att nå klimatneutralitet är ett tillräckligt högt pris på koldioxid, helst på global nivå. Finansiell reglering kan däremot endast ha indirekt effekt. Även om försäkrings- och tjänstepensionsbranschen i grunden är positiv till EU-kommissionens satsning på hållbara finanser är det viktigt att komma ihåg att finansiell reglering aldrig kan ersätta direkt reglering och att arbetet därför måste fortsätta även inom andra områden.

  4. Konsumentperspektivet måste tillgodoses. Flera av de aktuella regelverken på finansmarknadsområdet tar sikte på de finansiella företagens informationsplikt gentemot kunder. Även om försäkrings- och tjänstepensionsföretagen i grunden är positiva till de nya lagreglerna, så är branschen besviken över att reglerna inte blev så kundvänliga som branschen hade hoppats på.

  5. Finansbranschen måste få tillgång till data för att kunna fullgöra sin informationsplikt. Det är angeläget att näringslivets rapportering av hållbarhetsinformation förbättras. Att rapporteringen blir mer heltäckande och enhetlig är en förutsättning för att försäkringsföretagen och andra finansmarknadsaktörer ska kunna fatta välinformerade beslut, samt uppfylla de informationskrav som nu ställs på dem själva genom EU:s nya upplysningsregler.

Hållbara investeringar