Logotype for print

Bra förslag med tydligare ansvar för samhällets krishantering

2021-05-28

I utredningen Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) föreslås en ny struktur för myndigheter i arbetet med samhällets krisberedskap och det civila försvaret, vilket Svensk Försäkring välkomnar.

Svensk Försäkring anser att det är viktigt att skapa en sammanhållen struktur med ansvar för att hantera fredstida kriser, höjd beredskap och krig för att uppnå samordningsfördelar och förmågehöjning över hela hotskalan.

Pär Karlsson, senior rådgivare

— Utredningen innehåller flera viktiga förslag där arbetet med krisberedskap och civilt försvar stärks. Det tycker vi är bra, säger Pär Karlsson, senior rådgivare på Svensk Försäkring.

Förslagen påverkar inte bara myndigheter utan alla de aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet. Inte minst inom det finansiella området där de flesta samhällsviktiga tjänsterna utförs av privata aktörer. De ansvariga myndigheterna kommer bland annat att få i uppgift att utveckla samverkan med näringslivet för att öka förmågan att hantera kriser och samhällsstörningar.

— En viktig del är behovet av en nationell inriktning och tillgång till skyddad kommunikation för informations­utbyte mellan myndigheter och organisationer. Det finns också ett stort behov av en tydligare samverkan med näringslivet för att bygga operativ förmåga över tid, säger Pär Karlsson.

För beredskapssektorn finansiella tjänster föreslås Finansinspektionen vara ansvarig beredskapsmyndighet.