Logotype for print

Bra förslag att underlätta informationsutbyte inom penningtvätt

2021-08-20

Svensk Försäkring är positiv till de förslag om att underlätta informationsutbyte mellan olika aktörer på penningtvättsområdet som läggs fram i ett utredningsbetänkande.

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har lagt fram förslag om att underlätta informationsutbyte (SOU 2021:42). Det handlar bland annat om infor­mations­utbyte mellan myndigheter och företag som omfattas av penning­tvätts­regel­verket.

Svensk Försäkring ställer sig i sitt remissyttrande positivt till lagförslagen och framhåller att ett ­ökat informationsutbyte kan bidra till ett effektivare arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi tycker också att det är bra att utredningen föreslår att andra aktörer än banker, till exempel försäkringsföretag, ska kunna delta.

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymmet för tolkningar. Mot den bakgrunden har Svensk Försäkring tillsammans med andra branschorganisationer på penningtvättsområdet bildat Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt). Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finan­siella sektorn ska tolka och tillämpa dessa regler. Det är dock viktigt att även Finans­in­spek­tionen bidrar med vägledning. I yttrandet håller Svensk Försäkring därför med ut­red­ningen om att Finansinspektionen bör arbeta för att verksamhetsutövarna lättare ska få tillgång till olika typer av vägledande information.