Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsredovisning 2019

2020-05-12

Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsredovisning för det gångna året. Svensk Försäkring etablerade under 2019 Centrum för AMP tillsammans med andra näringslivsaktörer i syfte att samla kunskap om hur säkra och trygga platser i närmiljön skapas. Under 2019 var vi också engagerade i frågor om pensioner, hållbarhet och olika regleringsfrågor.

Svensk Försäkring etablerade Centrum för AMP i augusti 2019 tillsammans med Svensk Handel och fyra fastighetsbolag. AMP står för Affärs- och MedborgarPlats. Centrumets uppgift är att samla kunskap och erfarenhet om hur man skapar säkra och trygga platser i närmiljön och att utveckla sådan kunskap för svenska för­hållanden.

En bärande tanke är att privata aktörer går ihop kring en plats, till exempel ett torg, för att tillsammans med offentliga aktörer såsom kommuner och de boende öka tryggheten, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.  

Centrumet kommer att främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen och flera kommuner har redan anmält intresse för att vara pilotprojekt. Centrumet är en utlöpare från ett av de förslag som presenterades av Trygghets­kommissionen som Svensk Försäkring tillsatte under åren 2017-2019 under ledning av förre statsminister Fredrik Reinfeldt.

Orsaken till att Svensk Försäkring tillsatte Trygghets­kommissionen är att det under senare år varit en debatt om samhällets förmåga att förebygga och beivra brott. Den allvarligaste effekten av denna utveckling blir att tryggheten och tilliten i samhället minskar. För försäkringsbranschen blir det också höga skadekostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse. Trygghets­kommissionen föreslog även åtgärder för att komma åt internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet, och vi kommer att arbeta vidare med dessa frågor under 2020. Svensk Försäkring vill bidra till ett tryggt samhälle.   

På pensionsområdet har Svensk Försäkring under 2019 fortsatt att uppmärksamma problemet med låga pensioner och har därför tagit fram ett förslag på en ny form av privat pensionssparande – så kallad matchning – som riktar sig särskilt till låg- och medelinkomsttagare.

När det gäller hållbarhet uppmärksammar Svensk Försäkring behovet av att anpassa samhället till de klimatförändringar vi kan se redan idag. Under 2019 presenterade vi en ny rankning av hur långt kommunerna har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Hållbarhetsfrågor kommer att vara stora frågor även framöver.

På regleringsområdet har Svensk Försäkring lagt stora resurser på översynerna av Solvens II, genomförandet av det nya regelverket för tjänstepensionsföretag och förändringarna av regelverket för finansiell rapportering. Vi månar om goda verksamhets­förutsättningar för försäkringsbolagen och ett gott skydd för konsumenterna och kommer fortsatt att föra en konstruktiv dialog med lagstiftaren både i Sverige och på EU-nivå.