Logotype for print

Svensk Försäkring ser behov av säkrare samordningsnummer

2020-04-15

Svensk Försäkring ser med oro på systemet med samordningsnummer och menar att de förslag till förbättringar som Finansdepartementet redovisar inte är tillräckliga.

I Finansdepartementets promemoria Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen redovisas förslag för att förbättra systemet med samordningsnummer. Svensk Försäkring menar att förslagen inte är tillräckliga, utan snarare riskerar att förstärka den både utbredda och felaktiga uppfattningen i samhället om att det alltid går att lita på samordningsnumren ifråga om en persons identitet.

I sitt yttrande till Finansdepartementet påtalar Svensk Försäkring att det behövs en tydlighet om vad ett samordningsnummer faktiskt är och vad det inte är eftersom användningsområdet kommit att bli betydligt bredare än vad som från början var avsett.

Svensk Försäkring anser att systemet kunde förbättras genom att olika beteckningar används för till exempel å ena sidan samordningsnummer som enligt förslaget ska sökas av den enskilde själv och som omgärdas av god kontroll och å andra sidan de ostyrkta samordningsnummer som fortfarande kommer att tilldelas och som är osäkra.

Vidare föreslår Svensk Försäkring att endast en myndighet bör handlägga frågor kring samordningsnummer och att möjligheterna till informationsutbyte ses över. Det efterlyses också en mer utförlig beskrivning av konsekvenserna för näringslivet av att systemet med samordningsnummer inte är tillräckligt tillförlitligt.