Logotype for print

Stabil utveckling på livförsäkringsmarknaden

2020-09-02

Inbetalda premier till pensions- och livförsäkringar under de senaste fyra kvartalen ökade med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen kan hänföras till tjänstepensionsförsäkringarna. Avkastningen på tillgångarna återhämtade sig i jämförelse med första kvartalet 2020.

De inbetalda premierna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar ökade med
37,2 miljarder kronor, eller 16 procent, de senaste fyra kvartalen, jämfört med motsvarande period 2019. Premieflödet för de senaste fyra kvartalen landar därmed på drygt 267 miljarder kronor, varav den största delen – 259 miljarder – utgörs av det samlade livförsäkringssparandet i form av tjänstepensionsförsäkringar, privata kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar.

Den goda utvecklingen kan framförallt hänföras till en stabil utveckling inom tjänstepensionsförsäkringarna. Premieflödet till tjänstepensionsförsäkringarna ökade med 6 procent (1,9 miljarder kronor) i faktiska kvartalsvärden jämfört med det andra kvartalet 2019. Uppräknat till årsbasis, så ökade premieflödet med 8 procent (11 miljarder kronor) under de senaste fyra kvartalen.

— Att premieflödet till tjänstepensionsförsäkringarna fortsätter att öka även under pandemin tyder på att de pensionsmedförande lönerna och avsättningarna har kunnat hållas uppe så här långt. Korttids­permitteringarna kan ha bidragit till detta, men tjänstepensions­inbetalningarna är av naturen också trögrörliga, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Premieinbetalningarna till de privata pensionsförsäkringarna – som minskade kraftigt när avdragsrätten slopades 2016 – fortsätter att minska, och sjönk med drygt 55 miljoner kronor (3 procent) på årsbasis jämfört med det andra kvartalet 2019.  

Anm.: Diagrammet visar inbetalda premier exklusive uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital för livförsäkringssparande där försäkringstagaren kan välja mellan flera försäkringsgivare (konkurrensutsatt livförsäkringssparande). Uppgifterna i diagrammet täcker inte hela den konkurrensutsatta marknaden; t.ex. saknas den valbara delen inom det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 som placerats hos Kåpan, och som enligt statistik från SPV omfattar premieinbetalningar om drygt 2,3 miljarder kronor från det tredje kvartalet 2019 till och med det andra kvartalet 2020. Privat livförsäkringssparande omfattar privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring.

Avkastningen på tillgångar återhämtar sig

För det första halvåret 2020 uppgick den genomsnittliga totalavkastningen på livförsäkrings­företagens tillgångar till -1,5 procent. De årliga avkastningarna har i genomsnitt varit 7 procent över de senaste 10 åren (2010–2019).

— Den negativa avkastningen på tillgångarna under det första halvåret beror till stor på nedgångarna framför allt under mars månad på aktiemarknaderna i Sverige liksom i övriga världen till följd av corona-pandemin. Aktiemarknaderna återhämtade en stor del av fallet under det andra kvartalet. Detta återspeglas i avkastningen på livförsäkringstillgångar, som endast är ner 1,5 procent för de två första kvartalen 2020 i jämförelse med -5,9 procent för det första kvartalet. Aktiemarknaderna har fortsatt gå starkt sedan början av juli och flera av dem, inklusive den svenska, uppvisar nu positiv avkastning sedan årsskiftet, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.   

Anm.: Totalavkastningen (blå linje) är beräknat som ett medelvärde av livförsäkringsföretagens avkastningar, viktat med marknadsvärdet på de tillgångar som företagen förvaltar. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen (gul linje) är ett medelvärde av de årsvisa genomsnittliga totalavkastningarna de senaste 10 åren. 

Marknadsandelar för konkurrensutsatta livförsäkringar

Under de senaste fyra kvartalen var premieinbetalningarna till konkurrensutsatta pensions- och livförsäkringar drygt 267 miljarder kronor. Nästan hälften (44 procent) av de inbetalda premierna gick till Folksam, Skandia, Alecta och Avanza; se diagram.

Anm.: Diagrammet visar andelar av inbetalda premier till konkurrensutsatta försäkringar de senaste fyra kvartalen (röda staplar) samt för motsvarande årsperioder ett respektive två år tidigare (gula och blåa staplar). I inbetalda premier ingår inte uppräknade fribrev och inflyttat försäkringskapital. Skadeförsäkring inom livförsäkringsföretagen ingår inte. Med konkurrensutsatt försäkring avses en försäkring där det finns möjlighet att välja mellan flera försäkringsgivare. Företag med asterisk (*) avser koncernen.

I Svensk Försäkring statistikdatabas finns marknadsandelar redovisade för olika produktområden inom livförsäkringsmarknaden; följ länken ”Snabba fakta om försäkringsmarknaden” nedan.