Logotype for print

Robusta regelverk under covid-19-pandemin

2020-12-09

De nu gällande regelverken för försäkringsverksamhet har bidragit till att försäkringsföretagen står finansiellt starka och upprätthåller ett högt konsumentskydd. Det har varken på EU-nivå eller nationellt identifierats något behov av ny reglering till följd av pandemin. Det finns dock en utmaning för försäkringsbranschen i den pågående översynen av rörelseregelverket Solvens II. Det konstaterar Svensk Försäkring i årets Omvärldsrapport.

Resultatet av de många initiativ som tagits på EU-nivå för att säkerställa kontinuitet i försäkringstjänster och ett fortsatt högt konsumentskydd är hittills lättnader i och förtydliganden av befintliga regler. Det finns så här långt inte heller några konkreta tecken på att en ny översyn eller ett helt nytt regelverk är på gång.

– Försäkringsföretagens förmåga att upprätthålla verksamheten och fullgöra sina åtaganden mot försäkringstagarna under den pågående pandemin visar att regelverken är robusta och samtidigt i tillräcklig grad flexibla, säger Anna Hall, jurist på Svensk Försäkring.   

Det finns däremot en utmaning för försäkringsbranschen om skärpta regleringskrav som varit på tal under lång tid får fäste i diskussionerna på grund av covid-19. Sådana diskussioner finns framförallt i den pågående översynen av Solvens II där översynen riskerar att, med hänvisning till effekter av pandemin, medföra nya krav på företagen.

– Det är viktigt att lagstiftaren inte gör pandemin och dess konsekvenser till argument för att driva igenom en politisk vilja. Vi anser att Solvens II-översynen istället för skärpta krav bör fokusera på de hinder för långsiktiga investeringar som finns i nuvarande regelverk för att försäkringsföretagen ska kunna vara en stark kraft i en grön ekonomisk återhämtning efter covid-19, säger Anna Hall.    

I rapporten framhålls dessutom de risker som uppkommer om en samhällssituation som den pågående pandemin för med sig att nya regelverk arbetas fram under mycket stark tidspress. I ett sådant läge blir det än viktigare att säkerställa att de färdiga reglerna innebär tydliga, effektiva och förutsägbara verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Detta diskuterades också på det seminarium som Svensk Försäkring höll när Omvärldsrapporten publicerades.