Logotype for print

Regeringens åtgärder mot internationella stöldligor måste bli mer kraftfulla!

2020-12-16

Svensk Försäkring ser positivt på att regeringen vidtar åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas omfattande verksamhet i Sverige. För att stävja brottsligheten måste emellertid åtgärderna vara såväl adekvata och effektiva som underbyggda med tillräckliga resurser. Det nu föreslagna åtgärdspaketet lever inte upp till något av detta.

I Finansdepartementets promemoria om ändringar i smugglingslagen redovisas förslag för att bland annat stävja de internationella stöldligornas möjligheter att föra ut stulet gods ur Sverige. Vid en första anblick ger förslagen intryck av att innebära stora möjligheter för Tullverket att förhindra utförsel av stöldgods från landet.

Men Svensk Försäkring menar att effekterna av förslagen troligen blir marginella. Tullverkets möjlighet att beslagta stöldgods föreslås begränsas till situationer då de utför ordinarie tullkontroll. Förutsättningarna för sådan kontroll föreslås inte förändras vilket innebär att Tullverket med de nya reglerna kommer att ingripa mot stöldgods endast i den mån sådant råkar påträffas vid ordinarie tullkontroller.

–Eftersom tullkontroller nästan uteslutande sker vid inresa/införsel till Sverige, och det ligger i sakens natur att stöldgodset förs ut ur landet, kommer de förslagna åtgärderna sannolikt att få endast marginell effekt på de internationella stöldligornas brottslighet, säger Fredrik Van Kesbeeck Andersson, jurist vid Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring ställer sig vidare kritisk till att Tullverket inte föreslås få några ytterligare resurser för arbetet mot stöldbrottsligheten.