Logotype for print

Rättsosäkra EU-förslag om konsumentinformation

2020-01-14

Svensk Försäkring är starkt kritiskt till de förändringar av Priips-regelverket som de europeiska tillsynsmyndigheterna föreslår. Förslagen skulle få negativa marknadseffekter utan mervärde för konsumenterna. Det skriver Svensk Försäkring i ett konsultationssvar.

Den så kallade Priips-förordningen innebär bland annat krav på faktablad för de vanligaste sparlivprodukterna på den svenska marknaden. Trots att förordningen inte tillämpats någon längre tid står det klart att lagstiftaren inte har lyckats med målsättningen att skapa lättförståelig och jämförbar information för konsumenter. Det är svårt att tillämpa bestämmelserna på alla de olika produkter som omfattas och jämförelser kan bli direkt missvisande.

— Försäkringskunder ska kunna förstå de produkter de köper och känna att deras behov av information är tillfredsställt. Svensk Försäkring välkomnar alla initiativ som bidrar till enkel, tydlig och jämförbar information som är anpassad efter konsumentens behov. Jag kan inte se att Priips-regelverket bidrar till detta, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

EU-kommissionen väntas påbörja en omfattande översyn av förordningen under året, men redan nu har de europeiska tillsynsmyndigheterna föreslagit ändringar i de mer tekniska bestämmelserna om faktabladets utformning och innehåll. Vissa förslag skulle innebära avsevärda svårigheter för de svenska fond- och depåförsäkringarna.

— Priips-förordningen är dessvärre inte anpassad för försäkringsprodukter. Det blir ännu tydligare nu. De nya förslagen riskerar att leda till missvisande och överbelastade faktablad. Detta hjälper inte konsumenter. Tvärtom, så riskerar de bara att bli ännu mer förvirrande.

De föreslagna ändringarna innebär krav på komplexa hänvisningar till information från olika finansiella företag. För försäkringar med många olika investeringsalternativ kommer hundratals olika faktablad att behöva tas fram. De omfattande kraven riskerar också att leda till att konsumentens valmöjligheter bland fonder och andra investeringsalternativ kraftigt begränsas. Därtill befaras försäkringsföretagens kostnader för att framställa och erbjuda de ändrade faktabladen att bli mycket höga.

— Vi ser genom förslagen till ändrade Priips-regler ännu ett tydligt exempel på bristande rättssäkerhet i regleringsprocessen på EU-nivå. Förslagen är inte konsumenttestade och några konsekvensanalyser har uppenbarligen inte genomförts. Tidtabellen för den fortsatta processen är mycket snäv; det finns varken tillräckligt med tid för fullgod analys i regleringsarbetet eller en rimligt tilltagen genomförandefas för företagen. Det är anmärkningsvärt med tanke på de uppenbara brister i regleringen som redan tidigare har konstaterats. Jag befarar att det hela istället för mervärde för konsumenterna kan leda till ett minskat konsumentförtroende.

Hela den europeiska försäkringsbranschens ambition är att den inledda översynsprocessen snarast ska avbrytas. I syfte att uppnå reellt stärkt konsumentskydd bör förändringar i Priips-regelverket istället genomföras efter en grundlig genomgång av lagstiftningen inom ramen för kommissionens redan aviserade mer grundläggande översyn.

Faktaruta

Priips-förordningen, det vill säga EU-förordningen om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare, trädde i kraft den 1 januari 2018.

EU-kommissionen väntas under året inleda en omfattande översyn av själva förordningen och den väntas ta lång tid.

I oktober 2019 publicerade de europeiska tillsynsmyndigheterna ett konsultationsdokument med förslag om ändringar i tekniska standarder, med närmare bestämmelser om faktabladets utformning och innehåll.

De europeiska tillsynsmyndigheterna, där Finansinspektionen företräder Sverige, är

  • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)
  • Europeiska bankmyndigheten (EBA)
  • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

Den 13 januari lämnade Svensk Försäkring in ett svar på konsultationen. Svensk Försäkring står även bakom det svar som den europeiska branschorganisationen Insurance Europe har lämnat.