Logotype for print

Inkomstpensionstillägget riskerar försvaga pensionssystemet

2020-06-10

Svensk Försäkring avstyrker förslaget om ett inkomstpensionstillägg. Förslaget innebär ett tydligt avsteg från den för pensionssystemet grundläggande livsinkomstprincipen och innebär i förlängningen en ökad risk för ett politiskt och finansiellt försvagat pensionssystem.

Syftet med förslaget om ett inkomstpensionstillägg är enligt den remitterade promemorian att på kort sikt tillgodose behovet av höjda pensioner för dem som har arbetat ett långt arbetsliv med låg lön och att öka respektavståndet till dem som uppbär grundskydd.

- Svensk Försäkring inser att balansgången mellan å ena sidan tillräckliga pensioner och å andra sidan ett upprätthållande av livsinkomstprincipen är svår. Men detta förslag kommer att öka trycket på framtida avsteg från livsinkomstprincipen som finansieras över statsbudgeten, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Storleken på inkomstpensionstillägget beror på var i intervallet 9 000‑17 000 kronor den inkomstgrundade allmänna ålderspensionen för en enskild individ ligger. Tillägget är störst, 600 kronor per månad, i intervallet 11 000‑14 000 kronor. Under och över denna ”puckel” trappas tillägget av till som lägst 25 kronor per månad vid 9 000 kronor respektive 17 000 kronor.

- Förslagen framstår i många avseenden som ogenomtänkta och godtyckliga, både vad gäller inkomstintervallen för att uppbära olika nivåer av inkomstpensionstillägg som avkortning av inkomstpensionstillägget. Förslagen ökar komplexiteten för såväl enskilda som de myndigheter som ska hantera den ökade administrationen, säger Eva Erlandsson.

Svensk Försäkring har tidigare framfört att höjda pensioner bäst uppnås genom en höjning av åldersgränserna inom pensionssystemet i kombination med ett incitament för privat pensionssparande. Det finns redan ett förslag om höjda åldersgränser med ikraftträdande 2023 som Svensk Försäkring i tidigare yttrande har tillstyrkt. Därigenom kan de bärande principerna inom systemet upprätthållas samtidigt som pensionsnivåerna blir högre.

- Vi ska vara mycket stolta över det nuvarande svenska pensionssystemet. Egenskaper som att systemet är politiskt och finansiellt stabilt särskiljer det svenska pensionssystemet från vad som gäller i andra många länder. Vi bör därför vara ytterst försiktiga när det kommer till förändringar som urholkar den grundläggande livsinkomstprincipen, säger Eva Erlandsson.