Logotype for print

Hanterbara effekter av covid-19

2020-12-08

Covid-19 pandemin har hittills inte lett till några större effekter vare sig för premieinkomster eller skadeanmälningar. Det konstateras i årets Omvärldsrapport.

Covid-19 pandemin har lett till stora konsekvenser för enskilda och företag runt om i världen. Den svenska försäkringsbranschen har hittills stått stabil och i stor utsträckning kunnat hantera de utmaningar som kommit.

– Det är i dag alldeles för tidigt att dra några säkra slutsatser om de totala effekterna av pandemin. Samtidigtfinns det behov av att i ett så tidigt skede som möjligt försöka identifiera vilka effekter pandemin kan få för att på ett bra sätt kunna möta kundernas behov av information om försäkringsvillkor och skadereglering, säger Fredrik van Kesbeeck Andersson, jurist på Svensk Försäkring.

Premieinkomster är ett relativt trögrörligt mått som påverkas av många olika faktorer, däribland covid-19. Under pandemin har det skett en mindre avmattning av ökningstakten för premieinkomsterna inom skadeförsäkring under 2020, men prognosen är att det sker en stabil återhämtning under 2021.

Antalet anmälda skador har minskat till och med det tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande perioder 2018 och 2019. En trolig orsak är ett förändrat beteende hos de försäkrade. Den största nedgången har skett inom trafik- och motorfordonsförsäkring, vilket är en naturlig följd av ett ökat hemarbete och minskat resande.

 

graf_3.png

Drygt 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas i dag av kollektivavtal och storleken på de inbetalningar som görs till tjänstepension påverkas därför i hög utsträckning av strukturella förändringar på arbetsmarknaden samt förändringar i regelverk och skatter.

Eva Erlandsson, ekonom

– Vi ser att ökningstakten för inbetalda premier till tjänstepensionsförsäkring har avtagit under 2020. I takt med att det ekonomiska läget stabiliseras förväntar vi oss dock under 2021 en återgång till den tidigare takten, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Med covid-19 har även betydelsen av väl utformade och väl fungerande digitaliserade processer blivit tydligare än någonsin. I Sverige har försäkringsföretagen kunnat upprätthålla verksamheten inom försäljning, information och skadereglering under pandemin. Till det kommer att beteenden kan ha förändrats i samband med pandemin vilket kan leda till andra behov av försäkring.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

– Vi kommer troligen att se en förändrad efterfrågan på, och utbud av, försäkringsprodukter än vad som erbjuds idag. En fråga är om, och i så fall hur, pandemiförsäkring kommer att utvecklas. Försäkringsbranschen kan inte på egen hand hantera pandemirisken och dess kostnader och ett partnerskap med den offentliga sektorn skulle i så fall krävas, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie, Svensk Försäkring.

Årets Omvärldsrapport innehåller en mer ingående diskussion om hur covid-19 kan påverka försäkringar. Detta diskuterades också på det seminarium som Svensk Försäkring arrangerade i samband med att Omvärldsrapporten publicerades.

Omvärldstrender 2021: Effekter för försäkringsbranschen av covid 19