Logotype for print

God finansiell ställning enligt Omvärldsrapporten och Finansinspektionen

2020-12-03

Svenska försäkringsföretag har enligt årets Omvärldsrapport en fortsatt god finansiell ställning trots covid-19-pandemin. Försäkringsföretagen gjorde inte några större ändringar i innehavet av tillgångar när det under våren var turbulens på de finansiella marknaderna. Samma bild ges i Finansinspektionens nyligen publicerade rapport Stabiliteten i det finansiella systemet.

Finansinspektionen publicerade sin rapport Stabiliteten i det finansiella systemet 2020:2 den 25 november. Dagen innan publicerades Svensk Försäkrings Omvärldsrapport. I båda rapporterna konstateras att de svenska försäkringsföretagen har kunnat behålla en god finansiell ställning och solvens trots turbulens och prisfall på de finansiella marknaderna under våren.

Jonas Söderberg, ekonom

– Svenska försäkringsföretags goda finansiella ställning bekräftas av att Finansinspektionen och Svensk Försäkring kommer till samma slutsats med något olika mått på solvensen, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

Solvensen har i vissa avseenden till och med förbättrats för svenska försäkringsföretag under pandemin då den så kallade SCR-kvoten i Solvens II i genomsnitt ökade med 4 procentenheter under det första kvartalet 2020.

Genomsnittliga MCR- och SCR-kvoter för svenska och europeiska försäkringsföretag, september 2016 – mars 2020

Anm.: De genomsnittliga kvoterna är ett viktat genomsnitt för svenska och europeiska försäkringsföretag. Den röda linjen avser det krav på 100 procent som finns i Solvens II gällande dessa kvoter. Siffrorna vid linjernas slut anger storleken på kvoten vid slutet av mars 2020. Siffran i parentesen anger skillnad i kvot under senaste kvartalet i procentenheter. Källa: EIOPA.

Båda rapporterna finner också att försäkringsföretagen inte gjorde några större förändringar i innehavet av tillgångar när turbulensen på de finansiella marknaderna var som störst under våren 2020. Enligt Finansinspektionen var det en följd av företagens betydande buffertar och goda finansiella ställning. Det är också den förklaring som ges i Omvärldsrapporten. Samtidigt är Finansinspektionen bekymrad över att räntorna förväntas vara låga under en längre tid, vilket gör att utmaningen för försäkringsföretagen att upprätthålla god avkastning på tillgångarna kvarstår.

– I Omvärldsrapporten lyfter vi också fram utmaningen med fortsatt låga räntor. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den årliga avkastningen på svenska livsförsäkringsföretags tillgångar under de senaste tio åren i genomsnitt har varit 7 procent, vilket till stor del kan förklaras av att tillgångarna till en förhållandevis stor andel utgörs av aktier, säger Jonas Söderberg.

I Omvärldsrapporten konstateras också att den starka utvecklingen på aktiemarknaderna under hösten har gjort att avkastningen för 2020 ser ut att bli betydligt bättre än vad som förväntades i våras.  

Fler konsekvenser för svenska försäkringsföretag av den historiska inbromsningen i ekonomin och turbulensen på de finansiella marknaderna diskuteras i Omvärldsrapporten. Detta diskuterades också på det seminarium Svensk Försäkring höll när Omvärldsrapporten publicerades, där bland annat Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, kommenterade det ekonomiska läget.