Logotype for print

Förslag om flyttavgifter kräver ytterligare utredning

2020-05-11

Finansdepartementets förslag om förbud mot att ta ut avgift för anskaffningskostnader vid flytt riskerar att drabba kvarvarande försäkringstagare. Det menar Svensk Försäkring i sitt remissyttrande och kräver att förslaget måste utredas ytterligare.

Svensk Försäkring framhåller i sitt remissyttrande att avgifter vid flytt ska vara skäliga och transparenta. Men samtidigt innebär förbud mot att ta ut avgift för anskaffningskostnader en risk för att de kvarvarande försäkringstagarna får bära kostnader för dem som flyttat sitt sparande till ett annat företag. Om lagstiftningsåtgärder behövs så bör mindre ingripande åtgärder än det föreslagna förbudet övervägas. Ett alternativt förslag kunde vara att ”trappa av” avgiftstaget under en period om till exempel fem år.

Ifråga om förslaget att begränsa avgiftsuttaget för administrationskostnader framhåller Svensk Försäkring att försäkringsföretagen måste ges en verklig möjlighet att kompensera sig för de kostnader som de faktiskt har. Det förslagna pristaket bör därför justeras uppåt.

- Svensk Försäkring motsätter sig starkt förslaget om att dessutom ge lagändringarna retroaktiv verkan. Förslaget är anmärkningsvärt och ett avsteg från principen om att regler med retroaktiv verkan bör undvikas utan tungt vägande skäl. Även här saknas ett resonemang om vad förslaget innebär för kvarvarande försäkringstagares situation, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström.

Robust och förutsägbar lagstiftning fordrar alltid noggrann analys och tydligt redovisade överväganden. Svensk Försäkring framhåller flera gånger i sitt remissyttrande att förslagen i den kortfattade promemorian är dåligt motiverade.   

Två av Svensk Försäkrings medlemsföretag, Handelsbanken Liv och Nordea Liv & Pension, är positiva till promemorians förslag om kvarvarande anskaffningskostnader och retroaktiv tillämpning och reserverar sig mot remissvaret i dessa delar.