Logotype for print

Försäkringsbranschens arbete viktigt för god krisberedskap

2020-12-01

Pandemin kommer utan tvekan att påverka hur vi ser på beredskap och krishantering framöver. Hur ska vi hantera kriser med ett mera utdraget förlopp? Hur ska vi öka förmågan genom bättre samverkan? Det är några frågor som ställs i årets Omvärldsrapport.

Ansvaret för vår krisberedskap delas av många aktörer, både offentliga och privata aktörer. Ansvarsprincipen innebär att det finns en flexibilitet i det svenska krisberedskapssystemet, men det innebär också att det är sårbart. Det visar inte minst pandemin som påverkar samhället på alla nivåer. Händelseutvecklingen har på många sätt varit oförutsägbar och det svenska krisberedskapssystemet har utsatts för stora prövningar.

Pär Karlsson, ekonom

– Försäkringsbranschen har i detta sammanhang en viktig uppgift. Dels genom att tillhandahålla tjänster som hjälper organisationer och individer att hantera risk, men även genom branschens unika kunskap om risker i vårt samhälle, säger Pär Karlsson, senior rådgivare på Svensk Försäkring.

I årets Omvärldsrapport ges en översikt av det svenska krisberedskapssystemet och näringslivets och försäkringsbranschens uppgift vid samhällskriser samt vad vi har lärt oss hittills när det gäller krishantering under pandemin. Detta diskuterades också på det seminarium som Svensk Försäkring höll när Omvärldsrapporten publicerades.