Logotype for print

Finansinspektionen uppmärksammar förbättrad personskadereglering

2020-05-14

Finansinspektionen ser positivt på försäkringsbranschens fortsatta självreglerande åtgärder när det gäller förbättrad personskadereglering. Det lyfter Finansinspektionen fram i sin senaste uppföljning.

Finansinspektionen följer regelbundet upp hur personskaderegleringen fungerar inom försäkringsbranschen. Årets uppföljning (FI Dnr 20-10681) lyfter bland annat fram de särskilda insatser som försäkringsbolagen har vidtagit såsom förbättrad kommunikation, förbättrat handläggarstöd och förbättrade rutiner. Bland annat uppmärksammas att en ny rutin införts om möjligheterna att få en ”second opinion” inom medicinsk rådgivning.

– Det är ett ständigt pågående arbete med att förbättra personskadeskaderegleringen, främst ute på bolagen, men också inom ramen för Personskadekommittén, säger Staffan Moberg, jurist på Svensk Försäkring.

I Finansinspektionens uppföljning lyfts även att tillsynen över de medicinska rådgivarna kan behöva förbättras.

– Vad gäller tillsynen över de medicinska rådgivarna har detta föreslagits tidigare vilket vi tycker är bra och där efterlyser vi aktivitet från Regeringskansliets sida, säger Staffan Moberg.