Logotype for print

Effekter av pandemin börjar bli mer märkbara för skadeförsäkring

2020-11-19

Premieinkomsterna för skadeförsäkring totalt sett har fortsatt att öka men sjönk för företags- och fastighetsförsäkringar. Antalet anmälda skador har minskat för samtliga försäkringsgrenar. Det visar statistik från Svensk Försäkring för tredje kvartalet som presenteras idag.

De samlade premieinkomsterna för skadeförsäkringar ökade med 522 miljoner kronor till totalt 18,9 miljarder kronor under det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal 2019 – en ökning med 2,8 procent. Uppräknat till årsbasis var ökningen 4,7 procent under de senaste fyra kvartalen, jämfört med motsvarande årsperiod till och med det tredje kvartalet 2019.Premieinkomsterna för företags- och fastighetsförsäkringar minskade dock med 2 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört med det tredje kvartalet 2019, från knappt 2,9 till drygt 2,8 miljarder kronor.

Uppräknat till årsbasis ökade däremot premieinkomsterna för företags- och fastighetsförsäkringar med 1,1 miljarder kronor (6 procent) under de senaste fyra kvartalen, jämfört med motsvarande period föregående år. De övriga försäkringsgrenarna bidrog med positiva utvecklingstal.

— Även om utvecklingstakterna för premieinkomsterna har varit positiva för skadeförsäkringar hittills under 2020 så ser vi tecken på ett trendbrott mot de senaste åren. Om den ekonomiska nedgången i samband med corona-pandemin blir utdragen så kan premieinkomsterna komma att avmattas mer markant, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

 

Antalet anmälda skador har minskat

Antalet anmälda skador minskade med drygt 7 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019. Utvecklingen kan framförallt hänföras till antalet anmälda skador för hem- och villaförsäkringar, som minskade med knappt 28 000 (9,8 procent), och trafik- och motorfordonsförsäkringar, som minskade med drygt 25 000 (5,7 procent). Antalet anmälda skador inom företags- och fastighetsförsäkringar sjönk med 3 000 (9,1 procent).  

Det finns troligtvis flera anledningar till att antalet anmälda skador har minskat. Den föregående milda vintern och den rådande pandemin har med säkerhet bidragit. Minskningen ska också ses mot att antalet skadeanmälningarna samtidigt var ovanligt höga under 2019 till följd av den omfattande stormen Alfrida.

Det är också förväntat att allt säkrare bilar leder till en allmän nedgång i antal anmälda skador för trafik- och motorfordonsförsäkringar.

Nyckeltal, skadeförsäkringar

Faktiska kvartalsvärden och årliga utvecklingstal, premieinkomster 2020K3*

Trafik- och motorfordonsförsäkring: 7,6 mdr kr (+3,7 %)
Företags- och fastighetsförsäkring: 2,8 mdr kr (-2,0 %)
Hem- och villaförsäkring: 4,6 mdr kr (+3,2 %)
Sjuk- och olycksfallsförsäkring: 2,2 mdr kr (+7,2 %)
Övrig skadeförsäkring: 1,8 mdr kr (+10,4 %)

Årsvärden och årliga utvecklingstal, premieinkomster 2020K3**
Trafik- och motorfordonsförsäkring: 32,4 mdr kr (+3,4 %)
Företags- och fastighetsförsäkring: 20,5 mdr kr (+5,6 %)
Hem- och villaförsäkring: 18,2 mdr kr (+2,9 %)
Sjuk- och olycksfallsförsäkring: 11,8 mdr kr (+4,1 %)
Övrig skadeförsäkring: 7,9 mdr kr (+14,0 %)

*Faktiska kvartalsvärden anger premieflödet under det senaste kvartalet, och de årliga utvecklingstalen för kvartalsvärdena anger den procentuella förändringen gentemot premieflödet under samma kvartal föregående år.

**Årsvärden anger det aggregerade premieflödet under de senaste fyra kvartalen, och de årliga utvecklingstalen för årsvärdena anger den procentuella förändringen gentemot motsvarande årsperiod till och med samma kvartal föregående år.