Logotype for print

Tydliga regler är grundläggande i arbetet med att bekämpa penningtvätt

2019-09-18

Svensk Försäkring anser i ett remissyttrande att lagstiftaren bättre måste belysa hur vissa lagregler mot penningtvätt ska tolkas för försäkringsföretag.

I promemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism föreslås några justeringar i denna reglering. Förslagen har sin bakgrund i att EU-kommissionen i vissa avseenden har ifrågasatt hur EU-reglerna om penningtvätt har genomförts i Sverige.

- Vi välkomnar ambitionen att förbättra penningtvättsregelverket. Tydliga regler är grundläggande för verksamhetsutövarnas arbete med att bekämpa penningtvätt och terrorism, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Penningtvättsregelverket gäller för många olika slags företag. Dessa företag har också att förhålla sig till annan reglering som gäller i deras verksamhet. I promemorian föreslås bl.a. ett förtydligande av kravet på kundkännedomsåtgärder vid överlåtelse av vissa försäkringar. I remissvaret lyfter Svensk Försäkring betydelsen av att frågan belyses utifrån den reglering som gäller i övrigt för försäkringsföretag. I denna del ifrågasätts också hur promemorians lagförslag har utformats i sak. 

Penningtvättsregelverket är omfattande och lämnar utrymme för tolkningar generellt. Mot den bakgrunden har Svensk Försäkring tillsammans med andra branschorganisationer inom den finansiella sektorn bildat Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt). Simpt arbetar med att ta fram vägledning för hur försäkringsföretag och andra företag inom den finansiella sektorn i praktiken ska tolka och tillämpa dessa regler.