Logotype for print

Svensk Försäkrings Årsredovisning 2018

2019-05-15

Idag publiceras Svensk Försäkrings Årsredovisning för det gångna året. Svensk Försäkrings tillsatta Trygghetskommission kom under 2018 med förslag om hur vardagsbrottsligheten kan minskas och tryggheten öka. Dessa frågor kommer vi att arbeta vidare med under 2019. Andra frågor som vi engagerade oss i under 2018 rörde bland annat pensioner, förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringen och distribution av försäkringar.

Under senare år har det uppkommit en debatt om samhällets förmåga att förebygga och beivra brott. Brottsutvecklingen pekar uppåt och tryggheten pekar neråt, inte minst i så kallade utsatta områden. Kritik har framförts över polisens bristande förmåga att förhindra brott. Den allvarligaste effekten av denna utveckling blir att tryggheten och tilliten i samhället minskar. För försäkringsbranschen blir det också höga skadekostnader för stölder, inbrott, bedrägerier och skadegörelse.

– Svensk Försäkring vill bidra till ett tryggt samhälle och tillsatte därför en oberoende expertkommission under ledning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Kommissionen presenterade under 2018 sina förslag i två rapporter. En som tar sikte på hur olika aktörer tillsammans kan motverka brottslighet och skapa trygghet på lokal nivå, och en som visar på möjligheter att komma åt internationella stöldligor och it-relaterad bedrägeribrottslighet. En bärande tanke i alla förslagen är att även privata aktörer har en viktig roll att spela. Svensk Försäkring kommer att arbeta vidare med konkreta brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån Trygghetskommissionens förslag. 

På pensionsområdet har Svensk Försäkring under 2018 fortsatt uppmärksamma problemet med låga pensioner och deltagit i debatten för att öka kunskapen om hur försäkringslösningar kan bidra till att lösa problemet. Vi har också lagt stort fokus på utformningen av den framtida tjänstepensionsregleringen i Sverige. På välfärdsområdet lyfte vi i samhällsdebatten fram de negativa konsekvenserna av förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar som infördes vid halvårsskiftet.  

På regleringsområdet har Svensk Försäkring lagt stora resurser på EU:s nya regler för distribution av försäkringar som infördes i oktober 2018. I samband med införandet reviderades den branschgemensamma rekommendationen om förköpsinformation.   

Som branschföreträdare har vi en ständigt pågående dialog med den politiska sfären. Efter valet hösten 2018 dröjde det fyra månader innan en ny regering var på plats i januari 2019. Vi ser fram emot en god och konstruktiv dialog med företrädare för den nya regeringen i de för försäkringsbranschen och försäkringstagarna så viktiga samhällsfrågorna.