Logotype for print

Svensk Försäkring positiv till höjningen av åldersgränserna

2019-05-28

Svensk Försäkring är positiv till att de pensionsrelaterade åldrarna höjs men kritisk till att konsekvensanalysen vad gäller effekter på privat försäkring är bristfällig

Regeringen föreslår att åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska höjas från 61 till 62 år från och med 2020. Regeringen går även vidare med förslaget om att införa ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder som ska fastställas under 2020 och börja gälla i anknutna regelverk 2026.

- Svensk Försäkring är positiv till att de pensionsrelaterade åldrarna höjs i takt med medellivslängden, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring. Tyvärr är konsekvensanalysen vad gäller effekterna för kompletterande försäkring fortfarande bristfällig. Höjda kostnader innebär höjda premier för kollektivavtalade försäkringar. Det påverkar löneutrymmet och därmed förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.

Regeringen avvaktar med att lämna förslag om att höja åldersgränserna för pensionssystemets grundskydd (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) till 66 år från och med 2023. Det gäller även de tidigare remitterade förslagen om att höja de pensionsrelaterade åldersgränserna i angränsande socialförsäkringssystem (sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning m.fl.).