Logotype for print

Svensk Försäkring lämnar omfattande synpunkter på tjänstepensionsföreskrifterna

2019-09-16

I Svensk Försäkrings remissvar till Finansinspektionen om nya föreskrifter för tjänstepensionsföretag är vi kritiska till flera delar.

Försäkringstekniska avsättningar, kapitalbas och kapitalkrav måste ses som en helhet. Trots det har Finansinspektionen inte gjort någon bedömning av den samlade effekten av solvensregleringen. Vår uppfattning är att förslagen leder till en markant skärpning av kraven. Vi avstyrker flera av de metoder som föreslås för att beräkna kapitalkrav och anser att nivåer på kapitalkraven behöver ses över.

Svensk Försäkring avstyrker att kollektivavtalsparterna inte ska kunna avtala om vilken information som ska lämnas till försäkrade. Det nuvarande sättet att ge information om tjänstepension fungerar väl och bör inte ändras.

Finansinspektionens förslag innehåller en hel del otydligheter som behöver åtgärdas i det fortsatta arbetet. Det gäller informationsskyldigheten mot försäkrade, kraven på årsredovisningen och rapporteringskraven.