Logotype for print

Svensk Försäkring kritisk mot förslag om rapporteringspliktiga arrangemang

2019-04-23

Att motverka skatteplanering och skattefusk är lovvärt men Svensk Försäkring är kritisk till otydligheten i vad som ska rapporteras och den bristande konsekvensanalysen i utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare. Det kommer att leda till ökade kostnader för kunderna. Det skriver Svensk Försäkring i sitt yttrande om rapporteringspliktiga arrangemang.

För att motverka aggressiv skatteplanering och skattefusk är EU:s medlemsstater skyldiga att från och med den 1 juli 2020 införa regler om informationsskyldighet för gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. I Sverige föreslås dessutom en utökad informationsskyldighet avseende inhemska transaktioner, beslut, händelser m.m.

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare har haft i uppdrag att se över möjligheten att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg för inhemska arrangemang.

Med inhemska arrangemang menas transaktioner, beslut, händelser m.m. inom Sveriges gränser. Syftet är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande och att skattemyndigheten på ett tidigt stadium ska få kännedom om förekomst av aggressiv skatteplanering.

Efter det att utredningens arbete hade påbörjats antogs rådets direktiv (EU) 2018/822 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, det så kallade DAC 6. Direktivet innebär en skyldighet för medlemsstaterna att införa regler om informationsskyldighet avseende vissa gränsöverskridande arrangemang.

Utredningen föreslår att en uppgiftsskyldighet ska införas avseende sådana gränsöverskridande arrangemang som uppvisar något av de kännetecken som anges i DAC 6. Utredningen föreslår även att det införs en uppgiftsskyldighet för icke-gränsöverskridande arrangemang. Uppgiftsskyldigheten omfattar dock inte inhemska arrangemang som är en direkt och oförutsebar följd av lagstiftningen.

- Svensk Försäkring anser att det är orimligt att utöka de krav som följer av DAC 6 till att även omfatta inhemska arrangemang. Utredningen har inte kunnat visa att det finns sådana problem med aggressiv skatteplanering i Sverige att regleringen är motiverad, säger Eva Erlandsson, senior ekonom Svensk Försäkring.

Det är inte helt uppenbart vad det är som ska rapporteras. Exempelvis är inte det för rapporteringsplikten helt centrala begreppet arrangemang definierat. Utredaren konstaterar att direktivet är svårtolkat och att mycket kommer att överlämnas åt praxis. Utredningen kommer dessutom till slutsatsen att tröskeln för vad som kan anses som ett arrangemang är mycket låg. Det innebär att ett mycket stort antal transaktioner, beslut, händelser kan komma att definieras som ett arrangemang. Det riskerar att leda till en betydande rättsosäkerhet och administrativ börda för rådgivare och skattskyldiga.

- Vi efterlyser tydligare beskrivningar i förarbeten och lagtext. Det är vare sig rimligt eller samhällsekonomiskt lönsamt att rådgivare och användare av tjänsterna först bygger upp kostsamma system för rapportering och att Skatteverket i efterhand genom föreskrifter och ställningstaganden ska tydliggöra regelverket. Förslagen kommer att innebära ökade kostnader för kunderna och då måste de vara väl motiverade, säger Eva Erlandsson.

Bland de exempel som lämnas på vad som skulle kunna föranleda att arrangemang blir rapporteringspliktigt ingår även vanligt förekommande företeelser som aktier som läggs in i en kapitalförsäkring.

- Svensk Försäkring ställer sig frågande till varför denna typ av transaktioner ska omfattas av rapporteringsplikten. Förslaget till lagen om rapporteringspliktiga arrangemang är tillämplig på inkomstskatt och avkastningsskatt. Oavsett om aktierna ägs direkt eller indirekt i en kapitalförsäkring, kommer värdestegringen på aktierna att beskattas inom ramen för endera av dessa skattesystem, säger Eva Erlandsson