Logotype for print

Svensk Försäkring etablerar Centrum för AMP för ökad trygghet

2019-08-30

Svensk Försäkring har tillsammans med Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan gemensamt bildad Centrum för AMP. Fredrik Reinfeldt är ordförande.

Samhällets förmåga att förebygga och beivra brott är något som debatterats flitigt på senare tid. Vardagsbrottslighet såsom stölder, inbrott och skadegörelse är en starkt bidragande orsak till otryggheten i samhället. Det gäller inte minst när rättsväsendets resurser inte räcker till för att bemöta denna brottslighet på ett adekvat sätt. Internationell forskning och erfarenhet visar att själva platsen har betydelse för benägenheten att begå brott. En arbetsmodell för hur platser ska kunna göras säkra och trygga för människor är framtagen av Trygghets­kommissionen – den så kallade Affärs- och MedborgarPlats-modellen (AMP). Eftersom denna modell är ny inrättar Svensk Försäkring tillsammans med Svensk Handel och fyra fastighetsbolag Centrum för AMP som ska utveckla och stödja arbete enligt modellen.

– Vi i försäkringsbranschen vill ta ett samhällsansvar genom att konkret bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i människors närmiljö, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring. Det glädjer mig mycket att vi nu bildar Centrum för AMP.  

Försäkringsbolagen möter ofta brottsutsatta personer i sin dagliga verksamhet. De ger ersättning till drabbade försäkringskunder vid till exempel inbrott och överfall men erbjuder också olika former av krisstöd. Det ligger också i försäkrings­branschens intresse att även arbeta skadeförebyggande, i detta fall genom att bidra till att brott inte begås.

Centrum för AMP ska ge råd och stöd till dem som vill arbeta enligt AMP-modellen. En viktig uppgift är också att utveckla och sprida Affärs- och MedborgarPlats-modellen i Sverige för att ta fram kunskap och samla erfarenhet om hur man kan skapa säkra och trygga platser. Med begreppet Affär framhålls vikten av att ha privata kommersiella aktörer närvarande på en plats för att få den levande och attraktiv. Med begreppet Medborgare markeras att det är viktigt att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla och där alla kan trivas. Med Plats betonas själva platsens betydelse och nödvändigheten av att skapa en levande och attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig. Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga.

– Vår övertygelse är att ett Centrum för AMP över tid bidrar med ny kunskap om hur vi på ett mycket konkret sätt kan skapa ett tryggare samhälle, säger Christina Lindenius.

Fredrik Reinfeldt är vald till ordförande i Centrum för AMP.