Logotype for print

Samarbete kring översvämningsskador

2019-09-17

Nu sjösätts ett nytt samarbete mellan försäkringsbolag och VA-huvudmän för att förbättra informationsutbytet när det uppstår en översvämningsskada i VA-nätet som drabbar en enskild försäkringstagare.

Sedan några år tillbaka har Svensk Försäkring tillsammans med branschorganisationen Svenskt Vatten bedrivit en försöksverksamhet för att förbättra samarbetet mellan försäkringsbolag och VA-huvudmän i samband med översvämningsskador.

Genom ett förbättrat informationsutbyte ska försäkringsbolagen snabbt kunna rapportera till kommunens VA-ansvariga när en översvämningsskada uppkommit. Det kan då tidigt klarläggas hur skadan har uppkommit och vem som har ansvar för denna. På så sätt kan onödiga administrativa kostnader och tvister undvikas. VA-huvudmannen får även en bild av var skador inträffar och en bättre möjlighet att vidta förebyggande åtgärder.

En grupp bestående av representanter för försäkringsbolag och VA-huvudmän har träffats vid flera tillfällen för att diskutera hur ett samarbete ska fungera.

— Försöksverksamheten ha varit lärorik och uppskattad. Nu sjösätter vi en permanent verksamhet som ska successivt erbjudas nationellt. Genom denna rapportering kan försäkringsbolagen mycket konkret minska sina kostnader samt bidra till att minska antalet översvämningsskador, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

För mer information kontakta:

Staffan Moberg, Staffan.Moberg@insurancesweden.se, Svensk Försäkring

Magnus Bäckström, Magnus.Backstrom@svensktvatten.se, Svenskt Vatten